SFS 2009:902 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

090902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 2 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till part-

rederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svensk-
registrerade last- och passagerarfartyg under förutsättning att

� fartyget i sin näringsverksamhet utför transporter av gods eller passage-

rare,

� fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,
� fartyget huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den

svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten,

� utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Sjö-

fartsverkets anvisningar, samt

� det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på sjöin-

komst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser
lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 1 september 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:657.

SFS 2009:902

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009