SFS 2009:903 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

090903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 29 juni 2009.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1

dels att rubriken i bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att ingressen i samma bilaga ska ha följande lydelse,
dels att mellanrubrikerna före nuvarande 263 och 267 i samma bilaga upp-

hör att gälla,

dels att nuvarande nr 72, 108, 158, 208, 242, 263 och 333 i samma bilaga

ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande nr 18�46, 14�17, 47�71, 109�114, 159�205, 267, 268,

206, 207, 216�241, 243�262, 269�318, 319�332, 334�341 och 342�360 i
samma bilaga ska betecknas som nr 14�42, 43�46, 48�72, 108�113, 158�
204, 206, 205, 207, 208, 217�242, 244�263, 267�316, 317� 330, 331�338
och 339�357,

dels att nr 3, 4, 35, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 97, 98,

104, 105, 112, 114, 115, 138, 159, 171, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 215,
216, 221, 234, 241, 243, 245, 246, 254, 256, 261, 274, 280, 284, 302, 327,
330, 342 och 347�357 i samma bilaga ska ha följande lydelse,

dels att det i samma bilaga närmast före nr 43 ska föras in en ny mellan-

rubrik med följande lydelse,

dels att mellanrubriken närmast före nr 267 i samma bilaga ska hänvisa

till Vägverkets föreskrifter enligt följande.

Bilagan kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa föreskrifter träder i kraft.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 juli 2009.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

1 Föreskrifterna senast ändrade 2007:678.

SFS 2009:903

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

2

SFS 2009:903

Bilaga 2

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Regler om fordons utrustning

Ansvar föreskrivs för
⬢ fordonets ägare i 8 kap. 9 § första stycket,
⬢ förare � under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

fordonet på det sätt som har skett � i 8 kap. 9 § andra stycket och

⬢ den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 § andra stycket.

Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning
ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är
bristfälligt.

En bot som är markerad med asterisk (*) ska fördubblas om fordonet bru-
kats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt
svåra väderleksförhållanden.

Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett av-
seende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar m.m.
ska den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda
boten för övriga brister/brott.

background image

3

SFS 2009:903

Bilar och släpvagnar som dras av bilar

1

1 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bi-
lar

Nr

Bristfällighet

Bot

1

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

500

2

Backningsanordning saknas eller är ur funktion

500

3

Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss och på last-
bil

2 000

4

Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss och på lastbil

2 000

5

Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

6

Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga (personbil och
lätt lastbil)

1 500

7

Brandsläckare saknas eller är av inte godkänd typ (buss)

500

8

Färdbroms är inte effektiv

3 000

9

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

10

Reservbroms är inte effektiv

500

11

Defroster saknas eller är inte effektiv

500

12

Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckut-
rustning

500

13

Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller
däck som visar tecken på brott eller separation

3 000

14

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

15

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

16

Kopplingsanordning är otillfredsställande

3 000

17

Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt

500

18

Larmanordning/ljudanordning/lykta
1. för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig............................................
2. anbringat på annat fordon än utryckningsfordon ...........................................

1 000

1 000

19

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

20

Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

500

21

Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt

Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion .....................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

Skyltlykta ...........................................................................................................

500

Bilaga 2

background image

4

SFS 2009:903

Stopplyktor
1. båda saknas eller är ur funktion .....................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

500*

500

22

Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion
2. fel i andra fall

800*

500

23

Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfäl-
lig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än
160 cm

500*

24

Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd över-
stiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt

500*

25

Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion,
är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

26

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

27

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

28

Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte
anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

29

Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt

500

30

Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är brist-
fällig

500

31

Besiktningsskylt på buss, lastbil eller släpvagn saknas eller är felaktig

500

32

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

33

Stänkskydd saknas eller är bristfälliga

500

34

Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

500

35

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

36

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

37

Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller är bristfällig

500

38

Underkörningsskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller
är bristfällig

500

39

Varningstriangel saknas vid färd

500

Bilaga 2

background image

5

SFS 2009:903

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

2

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

3

40

Vindruta saknas eller är bristfällig

500

41

Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

42

Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

2 Jfr Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om använd-
ning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

Nr

Bristfällighet

Bot

43

Däck med otillräckligt profildjup

1 200

44

Något men inte alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller buss med max
totalvikt 3,5 ton)

1 000

45

Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil eller buss
med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck

1 000

46

Dubbade däck under otillåten tid

500

47

Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat
skada vägen

500

3 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som
dras av motorcyklar

Nr

Bristfällighet

Bot

48

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

49

Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcy-
kel med karosseri

500

50

Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

51

Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre-
eller fyrhjulig motorcykel med karosseri

500

52

Färdbroms är inte effektiv

3 000

53

Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv

500

54

Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor

500

55

Däck med fel dimension eller belastningsvärde

500

56

Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn som dras av mo-
torcykel

500

Bilaga 2

background image

6

SFS 2009:903

57

Däck är bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, el-
ler däck som visar tecken på brott eller separation ............................................
2. däck med otillräckligt profildjup....................................................................

3 000

1 200

58

Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, el-
ler däck som visar tecken på brott eller separation ............................................
2. däck med otillräckligt profildjup....................................................................

3 000

1 200

59

Dubbade däck under otillåten tid

500

60

Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av motorcykel

500

61

Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt

500

62

Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade
däck) på felaktigt sätt

500

63

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

64

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel

500

65

Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släpvagn

500

66

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel

500

67

Larmanordning/ljudanordning/lykta
1. larmanordning, ljudanordning, lykta för utryckningsfordon saknas eller är
bristfällig(a) ........................................................................................................
2. larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat fordon än utryck-
ningsfordon.........................................................................................................

1 000

1 200

68

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

69

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

70

Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på fö-
reskrivet sätt

Baklykta/or
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

500*

500

Skyltlykta ...........................................................................................................

500

Stopplykta/or ......................................................................................................

500*

71

Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är ur funktion, är
bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................
Stopplykta...........................................................................................................

500*

500

500*

Bilaga 2

background image

7

SFS 2009:903

72

Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är
bristfällig(a)
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

73

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

74

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

75

Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av
passagerare

500

76

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

1. på motorcykel.................................................................................................
2. på sidvagn ......................................................................................................
3. på släpvagn som dras av motorcykel .............................................................

500*
500*
500*

77

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

78

Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel

500

79

Stöldskydd saknas eller är bristfälligt

500

80

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

81

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

82

Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcy-
kel utan sidvagn

500

83

Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är
bristfällig

500

84

Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas el-
ler är inte effektiv

500

85

Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas el-
ler är inte effektiv

500

Bilaga 2

background image

8

SFS 2009:903

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

4

4 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras
av mopeder

Nr

Bristfällighet

Bot

86

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

500

87

Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på tre- eller
fyrhjulig moped med karosseri

500

88

Backspeglar saknas

500

89

Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- el-
ler fyrhjulig moped med karosseri

500

90

Färdbroms är inte effektiv

1 000

91

Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped är inte effektiv

500

92

Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor

500

93

Däck är bristfälliga

500

94

Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)

500

95

Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade
däck)

500

96

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

97

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped

500

98

Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släp-
vagn

500

99

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade
på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn
som dras av moped klass I

500

100

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

101

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

102

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

103

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

104

Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt

Baklykta/or
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................

500*

Bilaga 2

background image

9

SFS 2009:903

2. fel i andra fall .................................................................................................

500

3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped .................

800*

Stopplykta

500*

105

Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfäl-
lig eller inte anordnad på föreskrivet sätt

1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................

800*

2. fel i andra fall .................................................................................................

500

106

Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och fyrhjulig mo-
ped .....................................................................................................................

500

107

Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passa-
gerare..................................................................................................................

500

108

Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte av godkänd
typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

1. på moped ........................................................................................................

500*

2. på sidvagn (endast vid färd under mörker) ....................................................

500

3. på cykelkärra (endast vid färd under mörker) ................................................

500

109

Styrinrättning är inte effektiv

500

110

Stöd saknas på tvåhjulig moped

500

111

Stöldskydd saknas eller är bristfälligt

500

112

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

113

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

114

Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig

500

115

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass 1

116

Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig

500

117

Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig moped med karos-
seri saknas eller är bristfällig(a)

500

Bilaga 2

background image

10

SFS 2009:903

Traktorer

5

5 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

Nr

Bristfällighet

Bot

118

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

119

Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig

500

120

Färdbroms är inte effektiv

1 200

121

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

122

Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv

500

123

Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckut-
rustning

500

124

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

125

Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg
eller högre

500

126

Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga

500

127

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

128

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 000

129

Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälli-
ga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

130

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg

500

131

Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e)
på föreskrivet sätt vid färd på väg
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

132

Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är
bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

133

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

134

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

135

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg

500*

Bilaga 2

background image

11

SFS 2009:903

Motorredskap

6

136

Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad
utan förarhytt, av 600 kg eller högre

500

137

Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador sak-
nas eller är bristfälligt

1 000

138

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

139

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

140

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

141

Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt

500

142

Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv

500

6 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap

Nr

Bristfällighet

Bot

143

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

144

Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorredskap klass I med
en tjänstevikt över 450 kg

500

145

Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig

500

146

Färdbroms är inte effektiv

1 200

147

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

148

Reservbroms på motorredskap klass I är inte effektiv

500

149

Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte effektiv

500

150

Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förar-
hytt, av 600 kg eller högre

500

151

Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga

500

152

Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckut-
rustning

500

153

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

154

Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I

1 200

155

Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap klass I

500

156

Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registrerat motorredskap
klass II saknas eller är bristfällig

500

157

KM-skylt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg

500

158

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg med motorredskap klass II

500

159

Kopplingsanordning för släpvagn, eller terrängsläp är otillfredsställande

1 200

Bilaga 2

background image

12

SFS 2009:903

160

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt på motorredskap med förarhytt

500

161

Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte effektiv

500

162

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på motorredskap
klass I

500

163

Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e)
på föreskrivet sätt vid färd på väg
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................
Skyltlykta på motorredskap klass I ....................................................................
Stopplyktor på motorredskap klass I
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500
500

500*

500

164

Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är
bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

165

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

166

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

167

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg

500*

168

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

169

Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I

500

170

Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad
utan förarhytt, av 600 kg eller högre

500

171

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

172

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

173

Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förarhytt

500

174

Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap klass I med fö-
rarhytt

500

175

Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är inte effektiv

500

Bilaga 2

background image

13

SFS 2009:903

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

7

7 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil om-
byggd till motorredskap klass II

Nr

Bristfällighet

Bot

176

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

177

Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor eller bil ombyggd
till motorredskap klass II utrustad med förarhytt

500

178

Färdbroms är inte effektiv

1 200

179

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

180

Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effektiv

500

181

Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckut-
rustning

500

182

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

183

Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor

1 200

184

Förarhytt/karosseri saknas

500

185

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

186

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 000

187

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anord-
nade på föreskrivet sätt

500

188

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg

500

189

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

190

Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e)
på föreskrivet sätt vid färd på väg
1. båda saknas eller är ur funktion .....................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

191

Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är
bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. saknas eller är ur funktion ..............................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

192

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

193

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

194

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg

500*

195

Varningstriangel saknas vid färd

500

196

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

Bilaga 2

background image

14

SFS 2009:903

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i
högst 50 km/h

8

Efterfordon

197

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

198

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

199

Vindruta saknas eller är bristfällig

500

200

Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med vindruta eller bil
ombyggd till motorredskap klass II utrustad med vindruta

500

8 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde
samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h

Nr

Bristfällighet

Bot

201

Däck med fel dimension eller belastningsvärde

500

202

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 200

203

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg

500

204

Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

1 000

500
500

205

Föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar saknas på frånkopplat efterfor-
don, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats

1 200

206

Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra
del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon

500

207

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

208

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

209

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

210

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

211

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker

500

Bilaga 2

background image

15

SFS 2009:903

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av
högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över
30 km/tim eller av motorredskap klass I

Nr

Bristfällighet

Bot

212

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 200

213

Däck med fel dimension eller belastningsvärde

500

214

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg

500

215

Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker
1. båda saknas eller är ur funktion .....................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

1 000

500
500

216

Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra
del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon

500

217

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

218

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

219

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker

500

220

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade
på föreskrivet sätt

500

221

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

222

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

223

Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig

500

Nr

Bristfällighet

Bot

224

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

225

Däck med fel dimension eller belastningsvärde

500

226

Dubbade däck under otillåten tid

500

227

Färdbroms är inte effektiv

1 200

228

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

229

Stänkskydd saknas eller är bristfälliga

500

230

Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller
är bristfällig

500

Bilaga 2

background image

16

SFS 2009:903

231

Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är brist-
fällig

500

232

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 200

233

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt

500

234

Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e)
på föreskrivet sätt
Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................
Stopplyktor
1. båda saknas eller ur funktion..........................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

500*

500

235

Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a)
eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160
cm

500*

236

Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfäl-
lig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

237

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

238

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

239

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

240

KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

241

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

242

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

243

Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig på registrerad släp-
vagn

500

Bilaga 2

background image

17

SFS 2009:903

Terrängsläp som dras av terrängvagn

Terrängsläp som dras av terrängskoter

Nr

Bristfällighet

Bot

244

Identifieringsmärkning på registrerat terrängsläp saknas eller är bristfällig

500

245

Färdbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt över-
stiger 750 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt

1 200

246

Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt
överstiger 400 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt

500

247

Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga

500

248

Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar

500

249

Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

250

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 200

251

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

252

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

253

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

254

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

255

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

256

Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller bristfällig

500

Nr

Bristfällighet

Bot

257

Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande

1 200

258

Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar

500

259

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

260

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

261

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

262

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

263

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker

500

Bilaga 2

background image

18

SFS 2009:903

Släpsläde

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

9

Cykel

Nr

Bristfällighet

Bot

264

Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i sidled på släpslä-
de som dras av bil saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på
föreskrivet sätt

1 000

265

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid
färd på väg

500

266

Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släpsläde vid färd
under mörker
a) baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................
b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnade på föreskrivet sätt anordnad(e) på föreskrivet sätt.....................

1 000

500
500

500

9 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:163) om cyklar, hästfordon och sparkstöt-
tingar

Nr

Bristfällighet

Bot

267

Färdbroms är inte effektiv

500

268

Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn
är inte effektiv

500

269

Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under
mörker
1. baklykta ..........................................................................................................
2. strålkastare framtill.........................................................................................

500
500

270

Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig om reflex-
anordning saknas

500

271

Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfälliga
1. baklykta ..........................................................................................................
2. framlykta ........................................................................................................

500

500

272

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

273

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

Bilaga 2

background image

19

SFS 2009:903

Hästfordon

Sparkstötting

274

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

275

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av
godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

276

Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker

500

277

Ringklocka saknas eller är ur funktion

500

Nr

Bristfällighet

Bot

278

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

279

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

280

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

281

Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd med hästfordon under mörker

500

Nr

Bristfällighet

Bot

282

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

283

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

284

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

285

Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting framförs under
mörker

500

Bilaga 2

background image

20

SFS 2009:903

Terrängmotorfordon

10

Terrängvagn

10 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon

Nr

Bristfällighet

Bot

286

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

287

Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

288

Färdbroms är inte effektiv

1 500

289

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

290

Reservbroms är inte effektiv

500

291

Defroster saknas eller är inte effektiv

500

292

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

293

Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga

1 000

294

Däck med fel dimension eller belastningsvärde

500

295

Däck är bristfälliga
1. däck som visar tecken på brott eller separation..............................................
2. däck med otillräckligt profildjup....................................................................

1 500

1 200

296

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

297

Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otillfredsställande

1 200

298

KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet över
30 km/tim

500

299

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)

500

300

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

301

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

302

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

303

LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad
för en hastighet av högst 30 km/tim

500

304

Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt

Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

Stopplyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

500*

500

Bilaga 2

background image

21

SFS 2009:903

Terrängskoter

305

Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte av godkänd
typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt
1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion ..........................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

306

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

307

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

308

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500*

309

Skyltlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt

500

310

Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)

500

311

Styrinrättning är inte effektiv

1 500

312

Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet med hänsyn till
fordonets konstruktion eller ändamål inte skulle medföra avsevärd olägenhet

500

313

Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (gäller inte tung terrängvagn)

500

314

Vindruta saknas eller är bristfällig

500

315

Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

316

Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

Nr

Bristfällighet

Bot

317

Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

318

Färdbroms är inte effektiv

1 200

319

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

320

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

321

Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga

1 000

322

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

323

Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande

1 200

324

Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)

500

325

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

326

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

327

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

328

Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på
föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer

Bilaga 2

background image

22

SFS 2009:903

CE-märkt terrängskoter

11

Baklyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. en saknas eller är ur funktion .........................................................................
3. fel i andra fall .................................................................................................

800*
500*

500

Stopplyktor
1. båda saknas eller är ur funktion......................................................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

500*

500

329

Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfällig eller inte an-
ordnad på föreskrivet sätt

500*

330

Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funk-
tion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terräng-
skotrar
1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion ..........................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800*

500

331

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskoter med en bredd av 130 cm
eller mer

500*

332

Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas, är inte av god-
känd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet på terrängskoter
med en mindre bredd än 130 cm

500*

333

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

334

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

335

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

336

Vindruta saknas eller är bristfällig

500

337

Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

338

Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

11 Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter

Nr

Bristfällighet

Bot

339

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

340

Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga

1 000

341

Färdbroms är inte effektiv

1 200

342

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller
Transportstyrelsen

500

Bilaga 2

background image

23

SFS 2009:903

Bestämmelser om körförbud

343

Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är
bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker
1. lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion .......................................
2. fel i andra fall .................................................................................................

800
500

344

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är
inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker

500

345

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning
som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

346

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning
som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt

500

Nr

Brott mot fordonsför-
ordning

Ledtext

Bot

347

2 kap. 2 § eller 4 kap.
35 § samt 8 kap. 9 §
första stycket 3 och an-
dra stycket

Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts
vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped
klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesikt-
ning efter ändringen

500

348

5 kap. 1 § 1-3 samt 8
kap. 9 § första stycket
4 och andra stycket

Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplig-
hetsbesiktning
1. lastbil eller släpfordon som framförs i yrkesmäs-
sig trafik för personbefordran ...................................
2. personbil vid övningskörning i trafikskola ...........
3. fordon för personbefordran som kopplats till mo-
tordrivet fordon .........................................................
4. terrängmotorfordon som framförs i yrkesmässig
trafik för personbefordran .........................................

1 200
1 200

1 000

1 000

349

6 kap. 16 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontroll-
besiktning

1 500

350

6 kap. 17 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbe-
siktning eller har inte godkänts vid provning av en
ackrediterad verkstad

1 500

351

6 kap. 15 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till periodiskt återkommande kontrollbesiktning

1 500

352

6 kap. 20 § eller 29 §
samt 8 kap. 9 § första
stycket 1 och andra
stycket

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande in-
spektion förelagd registreringsbesiktning

1 500

Bilaga 2

background image

24

SFS 2009:903

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

�vriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

353

6 kap. 12 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesikt-
ning

1 500

354

6 kap. 26 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande
inspektion

1 500

355

6 kap. 28 § samt 8 kap.
9 § första stycket 1 och
andra stycket

Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid
flygande inspektion meddelat föreläggande om kon-
trollbesiktning eller bevis om att bristerna avhjälpts.
Eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackre-
diterad verkstad

1 500

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

356

4 kap. 20 § och 8 kap.
8 §

Underlåtenhet att inställa fordon för registreringsbe-
siktning inom föreskriven tid efter företagen ändring

1 000

357

5 kap. 7 § och 8 kap.
8 §

Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läsbart
lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid
personbefordran enligt 5 kap. 1 § 3

500

Bilaga 2