SFS 2009:905 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet

090905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om
bolagets verksamhet;

beslutat den 9 juli 2009.

Regeringen ger till känna följande.

Avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets
verksamhet

Den 1 juli 2009 träder lagstiftningen för den omreglerade apoteksmarknaden
i kraft. Apoteket AB (publ) (⬝Apoteket AB⬝) har då inte längre ensamrätt att
bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Detaljhandel med läke-
medel får från denna tidpunkt bedrivas även av andra aktörer som har fått
Läkemedelsverkets tillstånd. Regeringen har i prop. 2008/09:145 Omregle-
ring av apoteksmarknaden
angivit som de övergripande målen för reformen
att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett
bättre tjänsteutbud samt låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten
och det offentliga. Omregleringen bör också tillvarata apotekens bidrag till
en förbättrad läkemedelsanvändning i kombination med de insatser som görs
inom hälso- och sjukvården. För att uppnå dessa övergripande mål är reger-
ingens målsättning, som angavs i prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag
för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder
, att skapa förutsätt-
ningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad
med beaktande av konkurrenssituationen på apoteks- och läkemedelsmark-
naden i dess helhet, samt ett fortsatt statligt inflytande för att säkerställa en
god läkemedelsförsörjning i hela landet.

Apoteket Omstrukturering AB (⬝OAB⬝) är sedan juni 2008 under en över-

gångsperiod moderbolag till Apoteket AB. OAB ansvarar för att skapa förut-
sättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmark-
nad bl.a. genom att leda och genomföra en omstrukturering av Apoteket AB
genom försäljning av apotek och andra verksamheter som ägs av Apoteket
AB. Vidare ska OAB säkerställa att konkurrensneutralitet och bästa möjliga
förutsättningar för en avyttring upprätthålls i perioden fram till dess att över-
tagande av apotek och övriga verksamheter är genomfört. När OAB:s upp-
drag är genomfört och förutsättningar för konkurrens på apoteksmarknaden
har uppnåtts ska OAB avvecklas.

Som regeringen har angett i prop. 2007/08:87 kommer Apoteket AB att

kvarstå som en central aktör på apoteksmarknaden, i statlig ägo. Apoteket
AB ska ges förutsättningar att agera utifrån samma villkor som de nya

SFS 2009:905

Utkom från trycket
den 21 juli 2009

background image

2

SFS 2009:905

aktörerna på den konkurrensutsatta apoteksmarknaden och kan på så sätt bi-
dra till mångfald på marknaden till gagn för konsumenterna. Inom ramen för
en naturlig verksamhetsutveckling får Apoteket AB tillhandahålla varor och
tjänster på apoteksmarknaden och bedriva därmed förenlig verksamhet. Sta-
tens ambition är att Apoteket AB ska vara en väl fungerande och konkur-
renskraftig aktör på den nya apoteksmarknaden.

Staten och Apoteket AB (Bolaget) är överens om att reglera Bolagets verk-
samhet i följande nya

V E R K S A M H E T S A V T A L

1 Bolagets verksamhet

A. OAB ska endast ansvara för eller styra Bolagets verksamhet i den ut-
sträckning det är nödvändigt för att genomföra omregleringen av apoteks-
marknaden i enlighet med statens mål. Bolaget ansvarar för att de åtaganden
för läkemedelsförsörjning m.m. som Bolaget har enligt detta verksamhetsav-
tal och gällande författningar fullgörs. Bolaget ska omedelbart underrätta
staten om det finns risk för att någon åtgärd kan komma att innebära att Bo-
laget handlar i strid med för Bolaget gällande styrdokument eller annat re-
gelverk.

Bestämmelserna i detta avtal ska i tillämpliga delar tillämpas även av Bo-

lagets dotterbolag.

B. Bolaget ska, i enlighet med Läkemedelsverkets anvisningar, använda den
nationella symbol för öppenvårdsapotek som Läkemedelsverket har tagit
fram.

C. Bolaget ska medverka till ett säkert och miljöanpassat system för läkeme-
delsdestruktion avseende allmänhetens läkemedelsavfall.

D. Bolaget ska tillhandahålla dosdispensering i den utsträckning som det ef-
terfrågas. Dosdispenseringstjänsten ska tillhandahållas alla öppenvårdsapo-
tek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

2 Uppgifter som Bolaget ska utföra under en begränsad tid

Bolaget åtar sig att under den begränsade tid som anges i respektive punkt
bedriva följande verksamheter.

A. Bolaget ska, från och med den 1 juli 2009 och fram till dess att av Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (⬝TLV⬝) beslutade föreskrifter om av-
gifter till Apotekens Service Aktiebolag har trätt i kraft, betala sådana avgif-
ter enligt följande.

Efter fakturering från Apotekens Service Aktiebolag ska Bolaget betala en

avgift om 2,21 kr för varje receptorderrad som avser:

a) ett receptförskrivet läkemedel för människor,
b) en förskriven vara som avses i 18 § 1 lagen (2002:160) om läkemedels-

förmåner m.m.,

background image

3

SFS 2009:905

c) en förskriven vara som avses i 18 § 2 eller 3 lagen om läkemedelsför-

måner m.m. och som ingår i läkemedelsförmånerna, eller

d) en förskriven vara som avses i 20 § lagen om läkemedelsförmåner

m.m.

Med ⬝receptorderrad⬝ avses expedierat läkemedel eller annan expedierad

vara i en viss beredningsform, styrka, dos och mängd.

För läkemedel och andra varor som dosdispenserats ska Bolaget till Apo-

tekens Service Aktiebolag betala en avgift om 2,21 kr per läkemedels- eller
varuförpackning som förbrukats i dosdispenseringen.

Från den tidpunkt när av TLV beslutade föreskrifter om ovan nämnda av-

gifter har trätt i kraft ska Bolaget istället betala avgifter till Apotekens Ser-
vice Aktiebolag i enlighet med de av TLV beslutade föreskrifterna.

B. Bolaget ska fram till den 1 oktober 2009 fortsätta att driva Giftinforma-
tionscentralen. Bolaget ska fram till den tidpunkten samverka med Läkeme-
delsverket för att organisera en övergång av verksamheten i Giftinforma-
tionscentralen till Läkemedelsverket.

C. Bolaget ska fram till den 1 januari 2010 tillhandahålla sådan receptblan-
kett för särskilda läkemedel som har fastställts av Läkemedelsverket. Blan-
ketten ska tillhandahållas i särskild nummerserie. Utlämnade blanketter ska
kunna härledas till namngiven receptutfärdare eller ansvarig person på klinik
eller dylikt.

D. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 ha ett nationellt ansvar för vaccina-
tionsförsörjningen. Bolaget ska upprätthålla god försörjning av viktigare
vacciner, nämligen sådana vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommen-
dationer eller sådana där internationella krav på vaccination finns. Från och
med den 1 juli 2010 ska Socialstyrelsen överta detta ansvar för vaccinations-
försörjningen.

E. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010, efter rekvisition från vårdgivare, till-
handahålla läkemedel avsedda att vid behandlingstillfället lämnas ut i min-
dre antal doser för att täcka patientens behov till dess att läkemedlet kan ex-
pedieras från apotek (s.k. jourdoser).

F. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 på affärsmässiga grunder fullgöra
uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning. Därefter ska tjänsterna
upphandlas av Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.

G. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 fullgöra samma uppgifter som de
myndigheter som har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om åt-
gärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Föreskrifterna i nämn-
da förordning som avser åtgärder vid och inför höjd beredskap ska därvid
äga tillämpning. Från och med den 1 juli 2010 ska tjänsterna istället upp-
handlas av berörda myndigheter.

H. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 fortsatt bedriva forsknings- och ut-
vecklingsarbete om läkemedelsanvändning och apoteksverksamhet.

background image

4

SFS 2009:905

I. Alla apoteksaktörer har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla prak-
tikplatser och för att ta fram lämpliga rutiner för detta. Bolaget ska fram till
den 1 juli 2010 samordna fördelningen av praktikplatser för studerande till
apotekare, receptarier och apotekstekniker samt för utländska farmaceuter
som behöver praktik för att komplettera för svensk legitimation. Bolaget ska
i samråd med övriga intressenter, t.ex. övriga apotek, universitet och hög-
skolor, till den 1 mars 2010 ta fram förslag på hur detta kan lösas i framtiden.

J. De av Bolaget ägda särskilt utpekade apotek som före den 1 juli 2009 har
hanterat beställningar av medicinska gaser ska fram till den 1 juli 2011, i lik-
het med sådana apotek som har förvärvats av andra aktörer, bistå övriga öp-
penvårdsapotek på marknaden med kompetens om medicinska gaser. Andra
öppenvårdsapotek ska under denna övergångsperiod kunna kontakta något
av dessa apotek som då ska bidra med sin kompetens vid hanteringen av
medicinska gaser och tillbehör till dessa. Tjänsten ska erbjudas alla öppen-
vårdsapotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

K. Bolaget ska fram till den 1 juli 2012 bibehålla de apotek som kvarstår i
Bolagets ägo efter att den av OAB administrerade försäljningsprocessen är
avslutad. Inget av de befintliga apoteken får under denna tidsperiod läggas
ner utan att från samma tidpunkt ersättas av något annat av Bolaget ägt apo-
tek på orten.

L. Bolaget ska fram till den 1 juli 2012 behålla befintliga apoteksombud i
den utsträckning det behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörj-
ning på orten. Mellan Bolagets apotek och apoteksombud ska upprättas en
skriftlig överenskommelse för att säkerställa en säker förvaring, ett säkert
tillhandahållande av läkemedel och att detta sker så att patientens integri-
tetskydd bibehålls.

Bolaget ansvarar för att varje apoteksombud inspekteras minst en gång

per år. När ombudet tillhandahåller receptbelagda läkemedel som färdig-
ställts på apotek ska uppgifter om möjligheter till kontakt med apoteket för
eventuella frågor bifogas.

Apoteksombudet har rätt att sälja ett begränsat antal receptfria läkemedel

som tillhandahålls av apoteket. Sortimentet beslutas av Bolaget i samråd
med den lokala sjukvården.

M. Under den tid Apoteket Produktion & Laboratorier AB (⬝APL⬝) kvarstår
i Bolagets ägo åtar sig Bolaget att säkerställa att APL efter förfrågan från öp-
penvårdsapotek tillverkar och levererar förordnade extemporeläkemedel, la-
gerberedningar och APL:s rikslicensläkemedel. Priset för sådana läkemedel
fastställs av TLV. Tjänsterna ska erbjudas alla aktörer på likvärdiga och
icke-diskriminerande villkor.

3 Särredovisning

Den ersättning som Bolaget erhåller från staten för särskilda uppgifter som
Bolaget utför får inte användas för att finansiera eller på annat sätt stödja
konkurrensutsatt verksamhet. Sådan verksamhet ska därför särredovisas.

background image

5

SFS 2009:905

4 Vissa pensionsutfästelser

Bolaget har i tidigare avtal mellan parterna förbundit sig att infria dels de
pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser som före utgången av
år 1970 utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apo-
teksanställda samt deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt
överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och Apotekarso-
cieteten. Dessa åtaganden ska ha fortsatt giltighet.

5 Upplysnings- och informationsplikt

Bolaget ska på begäran lämna regeringen eller annan som regeringen be-
stämmer de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av att detta
avtal följs. Bolaget ska därvid medverka till erforderlig insyn i Bolagets re-
dovisning och redovisningsprinciper.

6 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 2009 och ersätter avtalet av den 13 mars
2008. Det nu träffade avtalet gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig
uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen
kan avtalet i förtid sägas upp att upphöra vid den tidpunkt som ett sådant
riksdagsbeslut kan föranleda.

7 �ndringar och tillägg

�ndringar och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara skriftliga
och undertecknade av bägge parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.

Stockholm den 30 juni 2009

För staten

För Apoteket AB (publ)

Lars Hedengran

Per Båtelson

Stefan Carlsson

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2008:129) av avtal

mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Jimmy Järvenpää
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009