SFS 2009:908 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

090908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 16 juli 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:846) om flourerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen att punkten 9 i övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2009:382) om ändring i nämnda förordning ska
ha följande lydelse.

9. Ackrediteringar och certifieringar enligt äldre bestämmelser eller enligt

föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av äldre bestäm-
melser gäller som provisoriska certifikat enligt artiklarna 6 och 9 i EG-för-
ordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning enligt följande. En
ackreditering som är giltig den 4 juli 2009 gäller som provisoriskt certifikat
till och med den 3 juli 2011. En certifiering gäller som provisoriskt certifikat
så länge certifieringen är giltig, dock längst till och med den 3 juli 2011.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

SFS 2009:908

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009