SFS 2009:909 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

090909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier;

utfärdad den 16 juli 2009.

Regeringen föreskriver att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande ly-
delse.

2. Om det finns medel som har betalats in till Naturvårdsverket enligt den

upphävda förordningen, får medlen användas för

a) ersättning till den som enligt 14 § denna förordning har samlat in och

fått kostnader för att sortera, återvinna eller bortskaffa batterier som innehål-
ler bly, kadmium eller kvicksilver och som kan antas ha släppts ut på mark-
naden före den 1 januari 2009,

b) ersättning till den som har fått kostnader för bortskaffande av kvicksil-

ver från batterier som kan antas ha släppts ut på marknaden före den 1 janu-
ari 2009,

c) återbetalning av avgifter för batterier som har förts ut från Sverige, om

batterierna har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009, och

d) att betala Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbe-

talning av medlen.

Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

SFS 2009:909

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009