SFS 2009:910 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

090910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 16 juli 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 18 § ska lyda ⬝Allmänna bestämmelser om

tilldelning till anläggningar⬝,

dels att 2, 3, 20, 50 och 61 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tretton nya paragrafer, 9 b, 17 a,

33 a�33 i, 56 f och 63 a §§ samt närmast före 17 a, 33 a, 56 f och 61 §§ nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 55 § ska införas en ny rubrik av ly-

delsen ⬝Bestämmelser för anläggningar⬝, närmast före 57 § en ny rubrik av
lydelsen ⬝Gemensamma bestämmelser⬝, närmast före 63 § en ny rubrik av
lydelsen ⬝Offentliggörande och verksamhetsförbud vid överträdelser⬝ och
närmast före 64 § en ny rubrik av lydelsen ⬝�verklagande⬝.

2 §

2

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter.

Naturvårdsverket är den myndighet som planerar, utreder och prövar frå-

gor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § samma lag. Naturvårds-
verket har också tillsynsansvaret enligt 7 kap. samma lag. När det gäller flyg-
verksamhet ska Naturvårdsverket samråda med Transportstyrelsen.

Statens energimyndighet är projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § och konto-

föringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § samma lag.

3 §

Vid tillämpningen av denna förordning har termer och uttryck den be-

tydelse som anges i 4�9 b §§. I övrigt har termer och uttryck i denna för-
ordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter.

9 b §

Med tonkilometer avses i denna förordning ett luftfartygs lastvikt

multiplicerad med den flugna sträckan.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008
om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009,
s. 3, Celex 32008L0101).

2 Senaste lydelse 2006:1109.

SFS 2009:910

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

2

SFS 2009:910

Undantag för luftfartyg

17 a §

I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska bestämmelserna i

lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna förordning inte
tillämpas på

1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av

någon som i en stat utanför Europeiska unionen är regerande monark, hans
eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd,
om detta styrks genom uppgifter i färdplanen,

2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
3. flygningar för tull- eller polisändamål,
4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för

brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar,

5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt bi-

laga 2 till den konvention angående internationell civil luftfart som avsluta-
des i Chicago den 7 december 1944 (S� 1946:2),

6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certi-

fiera flygbesättning, om detta styrks genom en anteckning i färdplanen och
flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering el-
ler överföringsflygning,

7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid samma

flygplats,

8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller i

syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller mark-
baserad utrustning,

9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa under-

stiger 5 700 kilogram,

10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet

med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-luft-
trafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen

3

a) på flyglinjer som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med arti-

kel 299.2 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, eller

b) på flyglinjer där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser

per år, eller

11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt

kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243

flygningar per period, eller

b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per

år.

Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande ut-

förs vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark,
hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller stats-
råd.

20 §

4

Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar ska grundas

på de uppgifter som lämnas in av verksamhetsutövaren vid ansökan om till-
delning.

3 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 31992R2408).

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2009:910

Tilldelning till flygverksamheter

33 a §

Tilldelning av utsläppsrätter till flygverksamheter görs som ordina-

rie tilldelning eller som tilldelning ur reserven.

33 b §

Ordinarie tilldelning görs till den som bedriver eller avser att be-

driva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och verksamheten är en
fortsättning på en verksamhet som bedrevs under det kalenderår som löpte ut
två år före handelsperiodens början.

33 c §

Tilldelning ur reserven görs till den som bedriver eller avser att be-

driva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och

1. verksamheten har påbörjats efter utgången av det kalenderår som löpte

ut två år före handelsperiodens början, eller

2. antalet tonkilometer i verksamheten från det kalenderår som avslutades

två år före handelsperiodens början och till och med det andra kalenderåret i
handelsperioden har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år.

Tilldelning ur reserven görs inte om påbörjandet eller ökningen helt eller

delvis utgör en fortsättning på en flygverksamhet som tidigare bedrivits av
en annan verksamhetsutövare.

33 d §

En ansökan om ordinarie tilldelning ska innehålla uppgift om hur

många tonkilometer verksamheten omfattade under det kalenderår som löpte
ut två år före handelsperiodens början.

33 e §

En ansökan om tilldelning ur reserven ska innehålla uppgift om hur

många tonkilometer verksamheten omfattade under det andra kalenderåret i
handelsperioden.

Om ansökan grundas på en sådan ökning av verksamhetens omfattning

som avses i 33 c § första stycket 2 ska ansökan också innehålla uppgifter om
ökningens storlek. Uppgifterna ska avse skillnaden mellan antalet tonkilo-
meter under det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens bör-
jan och det andra kalenderåret i handelsperioden. Den skillnaden ska ut-
tryckas dels som procentuell ökning, dels som ökning i antal tonkilometer. I
ansökan ska också anges hur stor del av ökningen, uttryckt i tonkilometer,
som överstiger den genomsnittliga procentuella ökning som anges i 33 c §
första stycket 2.

Ansökan ska ges in till Naturvårdsverket senast den 30 juni under det

tredje kalenderåret i handelsperioden.

33 f §

Uppgifter om tonkilometer ska vara verifierade av en kontrollör

som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kon-
troll.

33 g §

Naturvårdsverket ska överlämna ansökningarna till Europeiska

kommissionen

1. senast 18 månader före handelsperiodens början, om ansökan avser

ordinarie tilldelning, och

2. senast den 31 december under det tredje kalenderåret i handelsperioden,

om ansökan avser tilldelning ur reserven.

background image

4

SFS 2009:910

33 h §

När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om det rikt-

märke som avses i handelsdirektivets artikel 3 e, punkt 3, ska Naturvårds-
verket beräkna hur stor ordinarie tilldelning som varje verksamhetsutövare
ska få för hela handelsperioden. Beräkningen ska göras genom att uppgiften
om tonkilometer enligt 33 d § multipliceras med riktmärket. Naturvårdsver-
ket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till varje verksamhets-
utövare.

Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommis-

sionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om till-
delningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräk-
ningen.

33 i §

När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om riktmärke

som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5, ska Naturvårdsverket be-
räkna hur stor tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få ur reserven.
Om tilldelningen grundas på ett påbörjande enligt 33 c § första stycket 1 ska
beräkningen göras genom att uppgiften om tonkilometer i ansökan multipli-
ceras med det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5.
Om tilldelningen grundas på en ökning enligt 33 c § första stycket 2 ska be-
räkningen motsvara det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f,
punkt 5 multiplicerat med ökningen i tonkilometer i absoluta tal, som över-
stiger det procenttal som avses i 33 c § första stycket 2.

Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till

varje verksamhetsutövare.

Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommis-

sionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om till-
delningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräk-
ningen.

50 §

5

Utsläppsminskningsenheter får inte utfärdas för minskade utsläpp av

växthusgaser som är resultatet av en projektverksamhet på en anläggning el-
ler i en flygverksamhet som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

Utsläppsminskningsenheter får dock utfärdas för en projektverksamhet på

en anläggning, om

1. projektverksamheten resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser di-

rekt från anläggningen, och

2. anläggningens verksamhetsutövare annullerar det antal utsläppsrätter

som motsvarar de minskade eller begränsade utsläppen.

Bestämmelser för luftfartyg

56 f §

För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter att överlämna det antal utsläppsrätter som sva-
rar mot utsläppen får en verksamhetsutövare som bedriver en flygverk-
samhet i stället överlämna motsvarande mängd certifierade utsläppsminsk-
ningar eller utsläppsminskningsenheter.

5 Senaste lydelse 2006:1109.

background image

5

SFS 2009:910

Bemyndiganden

61 §

6

Naturvårdsverket får meddela

1. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om till-

stånd till utsläpp av koldioxid, såsom anläggnings- och organisationsbe-
skrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper, aktivitetsdata, om ansökans in-
nehåll i övrigt, och om rutinerna för elektronisk ansökan enligt 2 kap. 4 § la-
gen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, samt om villkor i tillstånds-
beslut enligt 2 kap. 7 § samma lag,

2. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om

godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan,

3. närmare föreskrifter om övervakning och rapportering enligt 5 kap. 3 §

lagen om handel med utsläppsrätter, och

4. föreskrifter om de krav som ska ställas på en ackrediterad kontrollör

och de uppgifter som kontrollören ska utföra enligt 5 kap. 4 § lagen om han-
del med utsläppsrätter.

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina respektive

ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av la-
gen om handel med utsläppsrätter och denna förordning.

63 a §

En begäran som avses i 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel

med utsläppsrätter ska innehålla

1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för begäran,
2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är nödvändigt, och
4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet och de

villkor som det bör förenas med.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.
2. För tiden före den 1 januari 2013 gäller att
a) en ansökan om ordinarie tilldelning enligt 33 d § ska innehålla uppgift

om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under 2010 och ges in
senast den 31 mars 2011, om ansökan avser tilldelning för perioden från och
med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012, och

b) ansökningar om ordinarie tilldelning ska överlämnas till Europeiska

kommissionen enligt 33 g § senast den 30 juni 2011, om ansökningarna av-
ser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den
31 december 2012.

3. För utsläpp under 2012 får en verksamhetsutövare vid tillämpningen av

56 f § överlämna högst så många utsläppsminskningsenheter och certifi-
erade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar 15 procent av det an-
tal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren ska överlämna.

4. De bestämmelser i 33 a, 33 c, 33 e, 33 g och 33 i §§ som avser tilldel-

ning ur reserven ska tillämpas första gången för den handelsperiod som bör-
jar 2013.

6 Senaste lydelse 2006:1332.

background image

6

SFS 2009:910

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)