SFS 2009:911 Förordning om ändring i förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

090911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1052) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 16 juli 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1052) med instruk-

tion för Naturvårdsverket

1

dels att 29 och 30 §§ samt rubriken närmast före 29 § ska upphöra att

gälla,

dels att 35 § ska ha följande lydelse.

35 §

Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och övriga ledamöter i Miljömålsrådet,
2. ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för investeringsstöd,
3. ordföranden i Miljöforskningsnämnden,
4. ordföranden och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet, och
5. ordföranden och övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk

mångfald.

Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av 30 § 2009:169.

SFS 2009:911

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009