SFS 2009:912 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

090912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m.;

beslutat den 16 juli 2009.

Regeringen tillkännager

1 enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på

djur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av
bestämmelser i lagen om provtagning på djur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
provtagning på djur, m.m.

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upp-

rättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och
om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG
och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättan-

det av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta till-
låtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av anima-
liskt ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 31990R2377)

� artikel 14.

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2009:912

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

2

SFS 2009:912

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1,
Celex 32000R1760)

� avdelning I.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22

maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L
147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999)

� artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på ne-
gativt provsvar,

� artikel 20.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29

april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex
32004R0852)

� del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom till-

lämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� del A, punkt 8 b i bilaga I.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av ani-
maliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)

� avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller

inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som fal-

ler inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas
som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

� artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsom-

rådet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� artikel 5.1 f, såvitt gäller sådan provtagning som faller inom tillämp-

ningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I,
� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.

background image

3

SFS 2009:912

�vriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar som anges i det följande

9. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075)

� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1 i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska bi-
produkter,

� artikel 12.2�12.4.

10. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om

tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende meto-
der för identifiering av hästdjur (EUT L 149, 7.6.2008, s. 3, Celex
32008R0504) utom såvitt gäller

� artikel 5.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1034) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Jacob Wichmann
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009