SFS 2009:913 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

090913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.;

beslutat den 16 juli 2009.

Regeringen tillkännager

1 enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av hus-

djur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av
bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmed-
elsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex
32003R2160)

� artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till god-

kända kontrollprogram enligt artikel 7,

� artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
� artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kon-

trollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

�vriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om

tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende meto-
der för identifiering av hästdjur (EUT L 149, 7.6.2008, s. 3, Celex
32008R0504)

� artikel 5.4.

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2009:913

Utkom från trycket
den 28 juli 2009

background image

2

SFS 2009:913

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1035) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Jacob Wichmann
(Jordbruksdepartementet)