SFS 2009:914 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

090914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 23 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3, 8 och 10 §§ utlänningslagen

(2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

1. Medborgare i Storbritannien ("British citizen") som har hemlandspass

eller den som innehar ett med "British passport" betecknat hemlandspass
eller ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet
är angivet som "British citizen" eller "British National Overseas" (BNO) och
som gäller för inresa i Storbritannien.

2. Medborgare i Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grek-

land, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Portugal,
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och �sterrike, om de har hemlands-
pass eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i hem-
landet och utvisar medborgarskap.

3. Medborgare i något av de länder som anges i 1 och 2 om de finns upp-

tagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i hem-
landet.

4. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konven-

tionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (S� 1954:55)
eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjö-
män (S� 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en
myndighet i en stat, som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den
europeiska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av vise-
ringstvång för flyktingar (S� 1960:75).

5. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass

som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i för-
hållande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen
den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (S� 1968:16),
dels enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen
över nämnda artikel.

1 Senaste lydelse 2007:1245.

SFS 2009:914

Utkom från trycket
den 4 augusti 2009

background image

2

SFS 2009:914

6. De som innehar Förenta nationernas "laissez passer" och ett intyg om

att de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan
eller underordnade organ.

7. De som innehar Europeiska gemenskapernas "laissez passer".
8. Innehavare av vatikanpass.
9. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Makedo-

nien (tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Peru, Thailand eller
Turkiet som har diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Marocko
och Tunisien som har diplomatpass.

10. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat

eller ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar

- flygplatsen för mellanlandningen,
- flygplatsen på bestämmelseorten,
- den kommun där flygplatsen ligger, eller
- flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en

Schengenstats territorium.

11. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för

fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjö-
män, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den
tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.

12. Utlänningar som avses i 8 § eller 4 kap. 6 §.
13. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar

en militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för inter-
nationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som
omfattas av följande avtal:

a) avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska-

fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor (S� 1997:51), och

b) avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den multi-

nationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor
(S� 2005:6).

14. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men

inte EES-medborgare om

a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över delta-

garna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd
den 30 november 1994, och

c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i

Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i
rådets beslut.

15. Utlänningar som har uppehållskort eller permanent uppehållskort som

har utfärdats i Sverige eller av behörig myndighet i annan EES-stat.

Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr

539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de
yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare
är undantagna från detta krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

background image

3

SFS 2009:914

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009