SFS 2009:915 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

090915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 23 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 9, 10 och 11 a §§ förordningen (1997:836) om

arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.

9 §

1

Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast
vid utgången av den följande månaden.

10 §

2

Arbetslöshetsavgift enligt 48 a och 48 b §§ lagen (1997:239) om

arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalender-
månad senast vid utgången av den följande månaden.

Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt

48 a § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att
särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som
avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskassor, får avgiften för den medlemmen
betalas senare än vad som följer av första stycket, dock senast vid utgången
av den tredje månaden efter den månad som avgiften avser.

11 a §

3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får efter ansökan

besluta att en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas
enligt 48 a § tredje stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, får
betala finansieringsavgift eller arbetslöshetsavgift vid en senare tidpunkt än
den som följer av 9 eller 10 §. Detta gäller endast om avgiften avser en med-
lem i kassan som under den månad avgiften avser inte har betalat medlems-
avgift eller särskilt uttaxerat belopp som förfallit till betalning. Ett sådant an-
stånd får dock inte beviljas för längre tid än till utgången av den sjätte måna-
den efter den månad som avgiften avser.

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2009. Bestämmelserna i sin

nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2009.

1 Senaste lydelse 2008:409.

2 Senaste lydelse 2008:409.

3 Senaste lydelse 2008:409.

SFS 2009:915

Utkom från trycket
den 4 augusti 2009

background image

2

SFS 2009:915

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Maria Ek Oldsjö
(Arbetsmarknadsdepartementet)