SFS 2009:916 Förordning om ändring i förordningen (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

090916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1152) om
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid
samarbete med utländsk myndighet;

utfärdad den 30 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2003:1152) om ut-

lämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myn-
dighet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller för samarbete som sker i enlighet med följan-

de avtal:

1. Ramavtalet den 27 juli 2000 (S� 2001:13) mellan Frankrike, Italien,

Spanien, Förenade Kungariket, Sverige och Tyskland om åtgärder för att un-
derlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin och
tillhörande underavtal.

2. Avtalet den 20 januari 2003 mellan Finlands försvarsdepartement och

Försvarsmakten om sjöövervakningssamarbete.

3. Avtalet den 22 december 2005 mellan Frankrikes försvarsminister och

Försvarets materielverk om samarbetet rörande utveckling av en demonstra-
tor till en obemannad stridsflygfarkost. I detta samarbete deltar även Grek-
land, Italien, Schweiz och Spanien.

4. Samförståndsavtalet den 11 november 2008 mellan Danmark, Finland,

Island, Norge och Sverige om nordiska stödjande försvarsstrukturer (Nord-
sup) och tillhörande underavtal.

2 §

Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet
som deltar i det samarbete som anges i 1 §, om ett utlämnande enligt den ut-
lämnande myndighetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbe-
tet. Myndigheten får dock inte lämna ut uppgift som är av synnerlig bety-
delse för rikets säkerhet eller som kan ge underlag för utveckling av motme-
del mot Sveriges försvarssystem.

Denna förordning träder i kraft den 14 september 2009.

1 Senaste lydelse 2006:29.

SFS 2009:916

Utkom från trycket
den 11 augusti 2009

background image

2

SFS 2009:916

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)