SFS 2009:918 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

090918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels att 3 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

10 kap.

2 §

1

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Transportstyrelsens beslut enligt
2 kap. 3 § får överklagas hos regeringen. Ett beslut om omhändertagande
av ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort enligt 5 kap. 9 § får
inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Anna Förander
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1288.

SFS 2009:918

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009