SFS 2009:919 Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

090919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1083) om viss
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det
offentliga skolväsendet m.m.;

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1083) om viss upp-

giftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande

lydelse.

1 a §

Statens skolinspektion får besluta att skolhuvudmän som anges i 1 §

andra stycket 1�3 ska lämna uppgifter om vid en skola genomförda och
rättade eller bedömda

1. ämnesprov som avses i 7 kap. 10 § grundskoleförordningen

(1994:1194),

2. nationella ämnesprov som avses i 1 a kap. 6 § förordningen

(1996:1206) om fristående skolor,

3. nationellt fastställda prov som avses i 7 kap. 5 § gymnasieförordningen

(1992:394), och

4. nationella kursprov som avses i 2 kap. 8 § förordningen om fristående

skolor.

Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att skolhuvudmännen överläm-

nar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genom-
förts vid skolan till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna

paragraf.

2 §

1

Om en skolhuvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 eller 1 a §

får Statens skolverk respektive Statens skolinspektion vid vite förelägga
skolhuvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.

Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

1 Senaste lydelse 1998:1203.

SFS 2009:919

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

2

SFS 2009:919

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)