SFS 2009:920 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

090920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha

följande lydelse.

2 §

Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast

saluföras om certifiering har skett.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde

av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsä-
det har kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att visst utsäde av köks-

växtarter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning
att utsädet uppfyller de krav på kontrollerat standardutsäde som Jordbruks-
verket föreskriver.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om att visst utsäde av beva-

randesorter av lantbruksväxter får saluföras, trots att certifiering inte har
skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav som Jordbruksverket
föreskriver.

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

1 Jfr Kommissionens direktiv 2008/62/EG av den 20 juni 2008 om vissa undantag för
godkännande av lantsorter och andra sorter av lantbruksväxter som är naturligt anpas-
sade till lokala och regionala betingelser och som hotas av genetisk utarmning, samt
saluföring av utsäde och utsädespotatis av dessa lantsorter och andra sorter (EUT L
162, 21.6.2008, s. 13, Celex 32008L0062).

SFS 2009:920

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009