SFS 2009:922 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

090922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel;

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för

offentlig kontroll av livsmedel ska ha följande lydelse.

9 §

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med

det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anlägg-

ning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det
att verksamheten påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2009:922

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009