SFS 2009:923 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

090923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 3 september 2009.

Regeringen föreskriver att 20, 43 och 49 §§ förordningen (1996:1515)

med instruktion för Regeringskansliet

1 samt bilagan till förordningen ska ha

följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Regeringskansliets uppgifter

1 §

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i

övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regerings-

kansliet. Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 §

I Regeringskansliet ingår

Statsrådsberedningen (SB),
Justitiedepartementet (Ju),
Utrikesdepartementet (UD),
Försvarsdepartementet (Fö),
Socialdepartementet (S),
Finansdepartementet (Fi),
Utbildningsdepartementet (U),
Jordbruksdepartementet (Jo),
Miljödepartementet (M),
Näringsdepartementet (N),
Integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJ),
Kulturdepartementet (Ku),
Arbetsmarknadsdepartementet (A), och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).
Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsråds-

beredningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av
sammanhanget. Förordning (2006:1427).

1 Förordningen omtryckt 2008:66.

SFS 2009:923

Utkom från trycket
den 15 september 2009
Omtryck

background image

2

SFS 2009:923

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §

Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepre-

sentationen.

I utrikesrepresentationen ingår
1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och kar-

riärkonsulat (utlandsmyndigheter),

2. Svenska institutet i Alexandria, samt
3. honorärkonsulat och konsularagenturer.
Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (1992:247)

med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (1998:1217).

4 §

Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresenta-

tionen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration,
om något annat inte är särskilt föreskrivet.

Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ären-

den eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning
ska prövas av Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 §

Statsministern är chef för Regeringskansliet. Statsministern utser bland

statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när stats-
ministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regerings-
kansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens upp-

gifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §

Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt

7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §

Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §

Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen

i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §

Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekrete-

raren, expeditionscheferna och rättscheferna.

Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltnings-

chefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor, chefs-
tjänstemannen för krishantering och personaldirektören.

Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budget-

chefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justi-
tiedepartementet. Förordning (2008:66).

background image

3

SFS 2009:923

Huvudmän

10 §

I departementen finns huvudmän för olika sakområden.

Regeringskansliets internrevision

11 §

I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision.

Förordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

11 a §

Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i

departementet.

Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att

närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en kris-
hanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Regeringskansliets
förvaltningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en annan tjänsteman än
en chefstjänsteman. Förordning (2008:66).

11 b §

I Statsrådsberedningen finns en särskild chefstjänsteman för kris-

hantering. Under chefstjänstemannen finns ett kansli för krishantering.
Förordning (2008:66).

11 c §

Den chefstjänsteman för krishantering som finns i Statsrådsbered-

ningen ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av krishante-
ringen i Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta. Chefs-
tjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Förordning
(2008:66).

11 d §

För krishantering finns det en grupp för strategisk samordning.

Gruppen består av statssekreterare i de departement vars verksamhets-

områden berörs av en allvarlig händelse eller en uppkommen situation.
Gruppen leds av den statssekreterare som närmast under statsministern leder
och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen eller den statssekreterare som
han eller hon utser. Med statssekreterare avses även kabinettssekreteraren.
Förordning (2008:66).

11 e §

Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 47 §

gäller även vid krishantering. Förordning (2008:66).

11 f §

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i

Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna
fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller
olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska
i denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna.
Förordning (2008:66).

background image

4

SFS 2009:923

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §

Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan depar-

tementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan
framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

�renden om förordningar ska handläggas i det departement som motsva-

rande förvaltningsärenden hör till.

Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det depar-

tement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur. Förordning
(2008:66).

13 §

Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden,

ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör.
Förordning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §

Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i

departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förord-
nande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd-
ansvarar dock det föredragande statsrådet. Förordning (2008:66).

Gemensam beredning

15 §

Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhets-

områden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett

statsråd. Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §

Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttran-

den i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det
närmare bestämmas vem som får göra detta. Förordning (2008:66).

�renden som rör Regeringskansliet och som avgörs av
regeringen

17 §

Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan depar-

tementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör
Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m.

finns i 34, 35, 37 och 54 §§.

background image

5

SFS 2009:923

�renden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §

Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i

Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna,
om något annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökan-
den begär det, ska en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller
� när det gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning �
av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till reger-
ingens prövning. Förordning (2008:66).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §

Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till

regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en
myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen
(1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna
en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen
ska avgöras av den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

�renden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §

Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med

annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella
organisationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska

unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer
under Europeiska gemenskapernas kommission,

3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa

kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i unionen,

4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas

kommitté,

5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden

som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella
överenskommelser,

7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av

Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskom-
melser,

8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla

säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhets-
föreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med
Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för
fred, och

9. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller

observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999

background image

6

SFS 2009:923

om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och fördraget om observations-
flygningar den 23 mars 1992. Förordning (2009:923).

Utländsk representation i Sverige

21 §

Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer,

erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en

sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens
diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av
beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till
en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan
medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får
överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §

Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom

domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen
(2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §

Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen

och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepar-
tementet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och
kabinettssekreteraren ska främst svara för planering och samordning i depar-
tementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet
bedrivs i överensstämmelse med planeringen. Förordning (2008:66).

Expeditionschefen

24 §

Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhet-

lighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författ-
ningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utrikes-

departementet ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i
utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (2008:66).

Rättschefen

25 §

Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och andra författningar

utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid
beredningen av författningsärenden.

Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.
Rättschefen ska, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att

lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departe-

background image

7

SFS 2009:923

ments verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds
gemensamt enligt 15 §. Förordning (2008:66).

26 §

Rättschefen i Statsrådsberedningen ska svara särskilt för sådan sam-

ordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar
enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen kan i
det syftet ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material
kan riktas även till myndigheter under regeringen. Rättschefen ska vidare
uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under
regeringen.

Den chefstjänsteman i Justitiedepartementet som är utgivare av Svensk

författningssamling ska i samverkan med rättschefen i Statsrådsberedningen
vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag,
förslag till riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig hand-
läggning av ärenden inom Regeringskansliet. De ska båda medverka till att
språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt.
Förordning (2008:66).

Budgetchefen

26 a §

Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara för utveck-

lingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för budgetering och hante-
ring av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd).
Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant
material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning
(2008:1388).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §

Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga stats-

råd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departemen-
tet. De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet,
inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska
vidare biträda med arbetsledningen. Förordning (2008:66).

Huvudmännen

28 §

Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och

samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning
inför departementschefen eller ett annat statsråd. �ven i övrigt ska huvud-
mannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen svarar för
upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i
koncepten samt för att den handling som expedieras stämmer överens med
regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författ-
ningar.

Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departe-

mentet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem an-
mäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvud-
mannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt

background image

8

SFS 2009:923

samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen ska med
uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift,

för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

29 §

I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen.

Förordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §

�renden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en

departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden
avgörs av Regeringskansliets chef.

�renden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras

av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller
en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en
arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 §

Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall

besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemän-
nens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem
samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

�renden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av

ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska ske
anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut. Förordning
(2008:66).

Arbetsordning

32 §

Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs

för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter
kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för
departementen. Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett
departement

33 §

Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall

besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett
departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

background image

9

SFS 2009:923

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §

Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekre-

terare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef,
chef för kansliet för samordning av EU-frågor, chefstjänsteman för kris-
hantering i Statsrådsberedningen, personaldirektör, budgetchef, finansråd,
utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, generaldirektör, departe-
mentsråd och chef för Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också
anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i
anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

�vriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. Förordning

(2008:66).

35 §

I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer reger-

ingen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, ambassadör, departements-
råd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av Reger-
ingskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minister, am-
bassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2008:66).

Anställningsförordningens tillämpning

36 § Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdel-
ningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig samt vid anställning med
placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera
om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som

har sökt anställningen. Förordning (2008:66).

Tjänstgöringsort

37 §

Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är

placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av reger-
ingen.

Anställningens längd

38 §

Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samord-

ning av EU-frågor, chefstjänsteman för krishantering i Statsrådsberedning-
en, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokoll-
chef, ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets intern-
revision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla
till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister,
ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. Förordning (2008:66).

background image

10

SFS 2009:923

Uppsägning

39 §

När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar reger-

ingen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitie-

departementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 §

Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekrete-

rare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsråds-
beredningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen,
personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om
anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den
chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personal-
företrädare. Statssekreteraren är ordförande i nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är

närvarande. Förordning (2005:166).

41 §

Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Rege-

ringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställ-
da vid en utlandsmyndighet:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.

42 §

Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som

anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte
bestämts i kollektivavtal.

Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §

Innan någon anställs som handläggare ska Utrikesförvaltningens

antagningsnämnd höras om den sökandes lämplighet för tjänstgöring utom-
lands, om det i anställningen ingår att tjänstgöra inom utrikes-
representationen. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansli-
råd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder
något annat.

Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion

för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd. Förordning (2009:923).

background image

11

SFS 2009:923

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala
kollektivavtal

43 a §

När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen

och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter
enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen
(1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 §

Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har

varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet
utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §

Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestäm-

melser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte
beslutar något annat.

Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budget-

underlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag.

�&rsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften

innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och
personaldirektörens uppgifter

46 §

Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt

departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa
frågor.

Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt

andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och
den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

47 §

Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera

departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhets-
områden. Förordning (2006:1427).

47 a §

Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Reger-

ingskansliets personalpolitik. Personaldirektören ska särskilt verka för
enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. Förordning (2008:66).

Registratorskontor

48 §

I varje departement finns ett registratorskontor. Registratorskontoren

ska hållas öppna vardagar klockan 09.00�16.00. Om arbetstiden en viss dag
är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får
arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet
inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

background image

12

SFS 2009:923

Tiden då registratorskontoren hålls öppna ska ges till känna på lämpligt

sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg.
Förordning (2008:66).

Diarium

49 §

För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement

finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap. 2 och

4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt
behövs för ärendets beredning.

Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen

har rättschefen denna uppgift. Vid Utrikesdepartementet och Regeringskans-
liets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som bestäms
i en arbetsordning. Förordning (2009:923).

Personuppgiftsombud

50 §

Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbets-

ordning ska vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
(1998:204). Förordning (2008:66).

Dokumentation av beslut

51 §

I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett proto-

koll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslu-
tet fattades och vem som fattade beslutet. Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §

Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla

ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har
avgjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen
senast den 1 februari. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 §

Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement

och ett centralarkiv.

Delarkivet för ett departement ska bestå av handlingar från regeringens

och Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna

mellanrum. Förordning (2008:66).

Kansliarkivarien

54 §

I Regeringskansliet finns en kansliarkivarie, som utses av regeringen.

Kansliarkivarien har ett övergripande ansvar för att de mål för arkivbild-

background image

13

SFS 2009:923

ningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet.
Kansliarkivarien ska verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor
om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning
av arkivhandlingar.

Kansliarkivarien ska samråda med Riksarkivet i arkivfrågor som har

principiell betydelse. Förordning (2008:66).

Tillsyn

55 §

Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbild-

ning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhand-
lingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna upp-
gift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning är
den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.

Kansliarkivarien är arkivansvarig för centralarkivet. Förordning (1999:323).

�verlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §

Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid

de tidpunkter som kansliarkivarien och Riksarkivet kommer överens om.
Förordning (2008:66).

�&terlämnande av ingivna handlingar

57 §

Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den

som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna
arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §

Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för

tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §

Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar
och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten. Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §

Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom

utrikesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikes-
representationens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna
handlingar och utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2008:66).

background image

14

SFS 2009:923

�rendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §

Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där

inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappers-
exemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Rege-
ringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får
tas ut i förskott.

Internrevision

62 §

Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om intern

revision som anges i denna instruktion.

Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verksam-

het inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.
Förordning (2008:66).

63 §

Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur

Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska
redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet
med god sed för internrevision.

En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket

endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar
internrevisionen. Förordning (2008:66).

64 §

Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisionen.

Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i

den granskade verksamheten. Förordning (2008:66).

65 §

Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och

slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2008:66).

�verklagande

66 §

Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte över-

klagas. Förordning (2007:1294).

1. Denna förordning

2 träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom förordningen upphävs
� departementsförordningen (1982:1177),
� förordningen (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet,
� förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets
förvaltningskontor,
� förordningen (1992:157) om arkiv hos Regeringskansliet,
� revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet.
3. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförord-

ningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträ-

dandet gäller äldre föreskrifter.

2 1996:1515.

background image

15

SFS 2009:923

Denna förordning

3 träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i

45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning

4 träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i

sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I
fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen
(1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

Denna förordning

5 träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

3 2001:644.

4 2003:1112.

5 2009:923.

background image

16

SFS 2009:923

Bilaga

6

1

Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och

den högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2

Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

7

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,

6 Senaste lydelse 2008:1388.

7 �ndringen innebär att orden "tillstånd till äktenskap", "tillstånd till förrättande av
vigsel inom annat trossamfund än Svenska kyrkan", "kreditupplysningslagen
(1973:1173)" och "inkassolagen (1974:182)" har tagits bort ur förteckningen.

background image

17

SFS 2009:923

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap en-
ligt föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska

föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat
departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen, processrättsliga

ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,

background image

18

SFS 2009:923

Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala

polisorganisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Stiftelsen för rättsinformation.

3

Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning

av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt

mål vid EG-domstolen, EG:s förstainstansrätt, Europeiska unionens perso-
naldomstol och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar samt i andra

internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som
rör mänskliga rättigheter,

background image

19

SFS 2009:923

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när

det gäller diplomatpass och tjänstepass,

UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global

utveckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och �steuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,

background image

20

SFS 2009:923

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

8

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen �stekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsråd,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund International AB.

8 �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen
i Haag⬝ har tagits bort ur förteckningen.

background image

21

SFS 2009:923

4

Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,

background image

22

SFS 2009:923

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd,
Rikshemvärnsrådet,
Signalspaningsnämnden
Riksvärderingsnämnden,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

5

Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

background image

23

SFS 2009:923

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av handikappolitiken,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll,
apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol, tobak, narkotika, dopning och

dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor, hälsoskydd och smitt-
skydd,

Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat depar-

tement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll,
apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,

background image

24

SFS 2009:923

bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärv-

dabalken,

samordning av folkhälsopolitiken, alkohol och tobak, med undantag av

sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med
undantag av narkotikastrafflagstiftning, dopning och dopningsmedel, förbud
mot vissa hälsofarliga varor och smittskydd.

5.3 Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Apoteket Omstrukturering Aktiebolag,
Apoteket Aktiebolag,
Apotekens Service Aktiebolag,
Systembolaget Aktiebolag.

6

Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,

background image

25

SFS 2009:923

förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska invester-

ingsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,

statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag.

background image

26

SFS 2009:923

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltningen av premie-

pensionskapital,

statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter,

förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmännyttiga bostadsföretag.

6.3 Myndigheter m.fl.

9

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Statens fastighetsverk,

9 �ndringen innebär bl.a. att Statens personadressregisternämnd har tagits bort ur för-
teckningen.

background image

27

SFS 2009:923

Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Kompetensrådet för utveckling i staten,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.

7

Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

10

Förvaltningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildnings-

former samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,

10�ndringen innebär bl.a. att orden ⬝utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt
lärande⬝ har tagits bort ur förteckningen.

background image

28

SFS 2009:923

kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildnings-

former,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Sameskolstyrelsen,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
�verklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,

background image

29

SFS 2009:923

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
�verklagandenämnden för studiestöd,
Svenska Unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat

departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose.

8

Jordbruksdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt
avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA).

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekolo-
gisk odling,

background image

30

SFS 2009:923

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgär-

der för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

11

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Veterinära ansvarsnämnden,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI � Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9

Miljödepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet,
avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om
genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,

11�ndringen innebär att Livsmedelsekonomiska institutet har tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

31

SFS 2009:923

miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte tillhör
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

hållbar stadsutveckling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

background image

32

SFS 2009:923

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggfelsförsäkring,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3 Myndigheter m.fl.

12

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsrådet,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Swedesurvey AB,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar

och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet
samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,

12 �ndringen innebär bl.a. att Fonden för fukt- och mögelskador har tagits bort ur
förteckningen.

background image

33

SFS 2009:923

sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vat-

tenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmät-
ning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverk-
samhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjö-

fartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

regelförenkling,
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, samt samordning av sådana ärenden,

EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utveck-

lingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

background image

34

SFS 2009:923

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförenkling,
regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller

energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

civilt totalförsvar när det gäller energi.

background image

35

SFS 2009:923

Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Banverket,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

demokrati och allmänna val, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

36

SFS 2009:923

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella

och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån såda-
na ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och
utveckling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

allmänna frågor om folkrörelsers, föreningars och liknande sammanslut-

ningars förutsättningar,

bidrag till allmänna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
invandrares etablering i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av integrationspolitiska frågor,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

urban utveckling,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

invandrares etablering i det svenska samhället och andra integra-

tionspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

background image

37

SFS 2009:923

11.3 Myndigheter m.fl.

13

Diskrimineringsombudsmannen,

Nämnden mot diskriminering,
Ungdomsstyrelsen,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
Miljömärkning Sverige AB.

12 Kulturdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

14

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

trossamfund,
begravningsväsendet.

13 �ndringen innebär bl.a. att Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen,
Jämställdhetsnämnden och Handikappombudsmannen har tagits bort ur förteckningen.

14 �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝frågor om användningen av informationsteknik
(IT) inom kulturområdet⬝ har tagits bort ur förteckningen.

background image

38

SFS 2009:923

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttran-

defriheten,

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana äranden inte hör till något annat departement,
trossamfund,
begravningsväsendet.

12.3 Myndigheter m.fl.

15

Statens kulturråd,

Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,

15 �ndringen innebär bl.a. att Svenskt biografiskt lexikon har tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

39

SFS 2009:923

övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungl. Operan aktiebolag,
Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

13 Arbetsmarknadsdepartementet

13.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

13.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

40

SFS 2009:923

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande,

styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga
frågor,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

13.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.