SFS 2009:924 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010

090924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2010;

utfärdad den 3 september 2009.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 400 kronor
respektive 43 300 kronor för år 2010

1.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet är nedsatt med 400 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet med 300
kronor i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år
2009 (2008:753).

SFS 2009:924

Utkom från trycket
den 15 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009