SFS 2009:925 Förordning om inkomstindex för år 2010

090925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2010;

utfärdad den 3 september 2009.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension till 139,74 för år 2010

1.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2008:904.

SFS 2009:925

Utkom från trycket
den 15 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009