SFS 2009:926 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2010

090926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2010;

utfärdad den 3 sepember 2009.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 51 100 kronor för år
2010

1.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet är höjt med 200 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för
år 2009 (2008:905).

SFS 2009:926

Utkom från trycket
den 15 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009