SFS 2009:927 Förordning om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

090927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillsyn över energianvändande produkter, som
omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om
ekodesign;

utfärdad den 3 september 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning anges vilka myndigheter som har tillsyn över att en-

ergianvändande produkter, som omfattas av genomförandeåtgärder enligt ar-
tikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli
2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för ener-
gianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, överens-
stämmer med genomförandeåtgärderna.

2 §

Följande myndigheter har tillsynsansvaret för energianvändande pro-

dukter som omfattas av följande genomförandeåtgärder.

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
1275/2008 av den 17 december 2008
om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv
2005/32/EG om krav på ekodesign
för elektriska och elektroniska hus-
hålls- och kontorsprodukters elför-
brukning i standby- och frånläge

1

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
107/2009 av den 4 februari 2009 om
genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/32/EG
avseende krav på ekodesign för enkla
digitalboxar

2

SFS 2009:927

Utkom från trycket
den 15 september 2009

1 EUT L 339, 18.12.2008, s. 45�52 (Celex 32008R1275)

2 EUT L 36, 5.2.2009, s. 8�14 (Celex 32009R0107)

background image

2

SFS 2009:927

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
244/2009 av den 18 mars 2009 om
genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/32/EG
när det gäller ekodesignkrav för
rundstrålande lampor för
hushållsbruk

3

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
245/2009 av den 18 mars 2009 om
genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/32/EG
när det gäller krav på ekodesign för
lysrör utan inbyggt förkopplingsdon,
urladdningslampor med hög intensi-
tet samt förkopplingsdon och armatu-
rer som kan driva sådana lampor och
om upphävande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2000/55/EG

4

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
278/2009 av den 6 april 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG när
det gäller krav på ekodesign för ex-
terna nätaggregats elförbrukning vid
noll-last och deras genomsnittliga
verkningsgrad

5

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
640/2009 av den 22 juli 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG avse-
ende krav på ekodesign för elektriska
motorer

6

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
641/2009 av den 22 juli 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för friståen-
de cirkulationspumpar utan axeltät-
ning och produktintegrerade cirkula-
tionspumpar utan axeltätning

7

3 EUT L 76, 24.3.2009, s.3�16 (Celex 32009R0244)

4 EUT L 76, 24.3.2009, s. 17�44 (Celex 32009R0245)

5 EUT L 93, 7.4.2009, s. 3�10 (Celex 32009R0278)

6 EUT L 191, 23.7.2009, s. 26�34 (Celex 32009R0640)

7 EUT L 191, 23.7.2009, s. 35�41 (Celex 32009R0641)

background image

3

SFS 2009:927

3 §

Tillsynsmyndigheten enligt 2 § har också tillsyn över efterlevnaden av

lagen (2008:112) om ekodesign vad gäller den energianvändande produkten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8 EUT L 191, 23.7.2009, s. 42�52 (Celex 32009R0642)

9 EUT L 191, 23.7.2009, s. 53�68 (Celex 32009R0643)

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
642/2009 av den 22 juli 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för tv-
mottagare

8

Statens energimyndighet

Kommissionens förordning (EG) nr
643/2009 av den 22 juli 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för kylar
och frysar för hushållsbruk

9

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009