SFS 2009:928 Lag om ändring i riksdagsordningen

090928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 10 september 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.13 och

5.12.1 till riksdagsordningen

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4.6.13

Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om

1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
2. vädertjänst,
3. naturvård samt
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
�renden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård

samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av miljö- och
jordbruksutskottet.

5 kap.

5.12.1

3

Statsutgifterna ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Eko-
nomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn,
13 Integration och jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studie-
stöd, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, trossam-
fund och fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt
konsumentpolitik, 19 Regional utveckling, 20 Allmän miljö- och naturvård,
21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella näringar, landsbygd och livs-
medel, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsrän-
tor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen.

1 Prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26, rskr. 2008/09:306.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

3 Senaste lydelse 2008:757.

SFS 2009:928

Utkom från trycket
den 22 september 2009

background image

2

SFS 2009:928

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-
miska vårpropositionen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009 och tillämpas första gången i

fråga om statsbudgeten för 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)