SFS 2009:929 Förordning om handel med vissa receptfria läkemedel;

090929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om handel med vissa receptfria läkemedel;

utfärdad den 17 september 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:730)

om handel med vissa receptfria läkemedel. De termer och begrepp som an-
vänds i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Läkemedelsverkets beslut

2 §

Läkemedelsverket ska inom 60 dagar från det att ett läkemedel har

klassificerats som receptfritt besluta om huruvida läkemedlet ska få säljas på
andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverkets underrättelse till kommunerna

3 §

Läkemedelsverket ska underrätta de kommuner där detaljhandeln be-

drivs om en anmälan enligt 9 eller 10 § lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Avgift

4 §

Den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om handel med

vissa receptfria läkemedel ska till Läkemedelsverket betala en årsavgift för
verkets tillsyn med 1 600 kr per försäljningsställe.

Ytterligare föreskrifter om avgifter finns i avgiftsförordningen

(1992:191).

Uppgiftslämnande

5 §

För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra statistik enligt

16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska
den som bedriver detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna upp-
gifter till bolaget om de läkemedel som har sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om
1. läkemedlets namn,

SFS 2009:929

Utkom från trycket
den 29 september 2009

background image

2

SFS 2009:929

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. läkemedelsform,
3. styrka,
4. förpackningsstorlek,
5. antalet försålda förpackningar,
6. försäljningsdatum, och
7. försäljningspris.
Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.
De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljnings-

transaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara Apote-
kens Service Aktiebolag till handa senast inom sju dagar räknat från den
sista dagen i den månad som följer på den månad som redovisningen avser.
Uppgifterna ska överföras elektroniskt.

Bemyndiganden

6 §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa

receptfria läkemedel,

2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

och

3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria

läkemedel.

7 §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av la-

gen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och av denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009, då förordningen

(2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)