SFS 2009:930 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket;

090930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 17 september 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1205) med instruktion

för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Läkemedelsverket ska särskilt

1. svara för kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859),

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekurso-
rer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler
för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen
och tredjeländer, lagen (2009:366) om handel med läkemedel och övriga lä-
kemedelsförfattningar i fråga om tillverkare, importörer, distributörer, detal-
jister och andra som tar befattning med läkemedel,

2. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i enlighet med la-

gen (1993:584) om medicintekniska produkter och förordningen (1993:876)
om medicintekniska produkter samt de föreskrifter som verket meddelat
med stöd av lagen,

3. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med

hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,

4. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit, alkoholhal-

tiga preparat samt kosmetiska och hygieniska produkter,

5. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra

produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,

6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
7. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter

och enskilda,

8. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens be-

redskapsplanering på läkemedelsområdet,

9. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn

som ska bedrivas,

10. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt rå-

dets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av
att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, änd-
rad genom kommissionens förordning (EG) nr 1662/2005 av den 11 oktober

1 Senaste lydelse 2009:637.

SFS 2009:930

Utkom från trycket
den 29 september 2009

background image

2

SFS 2009:930

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 953/2003 om för-
hindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska
unionen,

11. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Eu-

ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 okto-
ber 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansva-
rar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana
regler som verket har tillsyn över,

12. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artiklarna

14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkeme-
delsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,

13. ha ett sektorsansvar för miljömålsarbetet,
14. tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmän-

heten, och

15. lämna giftinformation genom Giftinformationscentralen.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)