SFS 2009:931 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

090931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 17 september 2009.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistanser-

sättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Det belopp som enligt 10 § första stycket lagen (1993:389) om assis-

tansersättning ska utges per timme, ska under år 2010 vara 252 kronor.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag

till timbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessförinnan
höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Beloppet som fastställs enligt 10 § andra stycket lagen om assistansersätt-

ning avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmas-
te högre krontal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:479.

SFS 2009:931

Utkom från trycket
den 29 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009