SFS 2009:932 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

090932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 7 september 2009.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1

att mellanrubriken närmast före nr 267 i bilaga 2 ska hänvisa till Trans-

portstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:31.

Bilagan kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa föreskrifter träder i kraft.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2009.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

1 Föreskrifterna senast ändrade 2009:903.

SFS 2009:932

Utkom från trycket
den 29 september 2009

background image

2

SFS 2009:932

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

2

Cykel

Nr

Bristfällighet

Bot

264

Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning
i sidled på släpsläde som dras av bil saknas, är ur funktion,
är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt

1 000

265

LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på
föreskrivet sätt vid färd på väg

500

266

Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av
släpsläde vid färd under mörker
a) baklyktor
1.båda saknas eller är ur funktion .......................................
2.en saknas eller är ur funktion ...........................................
3.fel i andra fall ...................................................................
b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är
bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt an-
ordnad(e) på föreskrivet sätt

1 000

500
500

500

Nr

Bristfällighet

Bot

267

Färdbroms är inte effektiv

500

268

Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med
tillkopplad sidvagn är inte effektiv

500

269

Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är brist-
fällig vid färd under mörker
1. baklykta ...........................................................................
2. strålkastare framtill..........................................................

500
500

270

Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är
bristfällig om reflexanordning saknas

500

271

Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller
är bristfälliga
1. baklykta ...........................................................................
2. framlykta .........................................................................

500

500

272

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus
framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött
ljus framåt

500

273

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus
bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt
ljus bakåt

500

2 Jfr Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och spark-
stöttingar