SFS 2009:934 Förordning om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander;

090934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 10 september 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 12 och 17 a §§ förordningen (1995:938) om

utbildningsbidrag för doktorander

2 ska ha följande lydelse.

12 §

3

Doktoranden har rätt att behålla utbildningsbidraget vid

1. ledighet på grund av sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap. 26�32 §§

studiestödsförordningen (2000:655),

2. ledighet i samma omfattning som gäller enligt 4 kap. lagen (1962:381)

om allmän försäkring för rätt till föräldrapenningförmåner,

3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i en kurs i u-landskun-

skap vid Sida-SAND�, om dessa omfattar högst 60 dagar under ett bidrags-
år,

4. ledighet för vård av närstående i samma omfattning som doktoranden

har rätt till ersättning enligt 4, 6 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård,

5. hinder i utbildningen på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § den lagen, livs-
medelslagen (2006:804), föreskrifter som har meddelats med stöd av livs-
medelslagen eller EG-bestämmelser som kompletteras av den lagen, och

6. förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisa-

tioner.

Utbildningsbidrag under sjukdom får inte lämnas för tid då doktoranden

studerar utomlands.

Bara om det finns särskilda skäl får en doktorand som har helt bidrag

undervisa vid högskolan eller utföra något annat arbete som omfattar mer än
20 procent av full arbetstid. Utöver vad som följer av denna förordning får
en doktorand som har utbildningsbidrag inte ägna sig åt någon verksamhet
som kan fördröja studierna.

17 a §

4

Om utbildningen på forskarnivå faller inom ansvarsområdet för ett

sådant särskilt organ som avses i 2 kap. 5 § tredje eller fjärde stycket hög-
skolelagen (1992:1434), ska med fakultetsnämnd avses det särskilda orga-
net.

1 Jfr prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276.

2 Förordningen omtryckt 1998:81.

3 Senaste lydelse 2004:963.

4 Senaste lydelse 2007:430.

SFS 2009:934

Utkom från trycket
den 29 september 2009

background image

2

SFS 2009:934

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)