SFS 2009:935 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

090935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning
i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Regeringskansliet

undersökningar i Justi-
tiedepartementet om
långtidsdömda (Ju
1986:C)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar i Justi-
tiedepartementet dels
om utvisning på grund
av brott (Ju 2001:J),
dels om påföljdsval och
straffmätning vid vål-
lande till annans död,
grovt brott, och vållan-
de till kroppsskada eller
sjukdom, grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

SFS 2009:935

Utkom från trycket
den 6 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:935

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455)

om detaljhandel med nikotinläkemedel.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsom-
rådet, om inkomst- och
förmögenhets-
fördelning samt om för-
delningseffekter av de
offentliga välfärdssys-
temen

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgär-
der inom områdena jakt
och fiske, djur, jord-
och skogsbruk, livs-
medel, landsbygd, mil-
jö och naturresurser,
energi, kommunikatio-
ner, näringsverksamhet,
arbetsmarknad, under-
visning och utbildning,
socialtjänst, hälso- och
sjukvård samt tandvård

Rikspolisstyrelsen

undersökningar om hur
brottsoffer upplever
sina kontakter med po-
lisen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Rådet för forsknings- och
utvecklingssamarbete
inom EU

undersökningar av an-
sökningar om och del-
tagande i EU-program-
men för forskning och
teknisk utveckling

background image

3

SFS 2009:935

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

2

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2009:899.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

126. utredning och tillsyn enligt
lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.

2 �ndringen innebär bl.a. att ordet �Snikotinläkemedel⬝ tagits bort ur förteckningen.

Naturvårdsverket

55

Nämnden för offentlig upphandling

78

Ransoneringslagen

70

Receptfria läkemedel

126

Regeringen

1

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009