SFS 2009:936 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

090936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

1

dels att 8 kap. 13 §, 9 kap. 1�11 §§ samt 13 kap. 4 och 6 §§ ska upphöra

att gälla,

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 1 och 6 §§ ska utgå,
dels att 7 kap. 8 §, 8 kap. 3 §, 16 kap. 3 och 8 §§, 17 kap. 2 §, rubriken till

9 kap. samt bilagorna 1 och 3 ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

2

Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick

att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyl-
tarna inte går att avläsa.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållnings-

arbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som
används i arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än

ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast
på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas
bort.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare utformningen

av skyltar enligt denna förordning.

1 Senaste lydelse av
9 kap. 1 § 2008:1283

9 kap. 7 § 2006:245

9 kap. 2 § 2009:218

9 kap. 8 § 2009:218

9 kap. 3 § 2009:218

9 kap. 11 § 2008:1283.

9 kap. 4 § 2006:245

2 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2009:936

Utkom från trycket
den 6 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:936

8 kap.

3 §

3

En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transportstyrel-

sen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registrerings-
beviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörig-

het styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela fö-
reskrifter om hur en sådan överföring ska ske.

9 kap. Nationalitetsmärke m.m.

16 kap.

3 §

4

Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av skyltar för be-

skickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls.

8 §

5

Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar när sty-

relsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga

fordonsskyltar.

17 kap.

2 §

6

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bry-

ter mot

1. 6 kap. 11 §,
2. 7 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,
3. 8 kap. 14 § andra stycket,
4. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,
5. 14 kap. 7 §, eller
6. 5 § tredje stycket andra meningen.
Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndi-
ganden i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1283.

4 Senaste lydelse 2008:1283. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:1283.

6 Senaste lydelse 2006:1207.

background image

3

SFS 2009:936

Bilaga 1

7

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter

Avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområ-

det

Avregistrering
Avställning
Besiktningsskyldighet
Beslag
Efterlysning
Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläg-

gandet

Försäkring
� bolag
� datum för tecknande
� försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som

framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återför-

säljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för
vilken Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning föreskrivit el-
ler i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtagande-

rätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år
Körförbud
Påställning
Registrering
� datum för registrering i Sverige
� datum för första registrering utomlands för privatimporterat fordon
Registreringsbevis med kontrollnummer
Registreringsskylt
� ersättningsskylt
� stulen skylt
� omhändertagen skylt
Skatter
� fordonsskatt
� saluvagnsskatt
� skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet
Uttagning för användning inom totalförsvaret
Vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

7 Senaste lydelse 2008:1283. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Kontrollmärke⬝ och ⬝Avgif-
ter⬝ tagits bort ur förteckningen i punkten 3.

background image

4

SFS 2009:936

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 3

8

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgif-
ter föras in.

8 Senaste lydelse 2008:1283. �ndringen innebär att ⬝Uppgift om yrkestrafikmärken⬝
tagits bort ur förteckningen i punkten 3.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

3. Fordonsuppgifter

Fordon som har anmälts att användas
med stöd av ett tillstånd

Länsstyrelsen eller Transportstyrel-
sen

Ansökan om undantag från krav på
anmälan av fordon och beslut med an-
ledning av ansökan

Länsstyrelsen eller Transportstyrel-
sen