SFS 2009:937 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

090937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:776) om utjämning av

kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade och bilagan till
förordningen ska ha följande lydelse.

6 §

Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2008, dels utifrån den kostnad som beräknats en-
ligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad per-

sonalkostnad per kommun för år 2008 och den personalkostnad som ingår i
den i första stycket sistnämnda kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad.
Den erhållna summan divideras med den i första stycket sistnämnda kostna-
den.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2009:937

Utkom från trycket
den 6 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:937

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2009 (0,8) och 2010 (0,3).

Genomsnittskostnaden

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning


A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen om assistansersättning.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader


Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för an-
ställda som är 26 till 64 år 2008 enligt Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 08:90.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till an-

dra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

background image

3

SFS 2009:937

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) � (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009