SFS 2009:938 Förordning om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser;

090938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till åtgärder för produktion,
distribution och användning av biogas och andra
förnybara gaser;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 §

Syftet med denna förordning är att främja energiteknik som är gynn-

sam ur ett klimatperspektiv men ännu inte kommersiellt konkurrenskraftig,
genom stöd som bidrar till en effektiv och utökad produktion, distribution
och användning av biogas och andra förnybara gaser.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti
2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den ge-
mensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän grupp-
undantagsförordning)

1.

Med biogas och andra förnybara gaser avses i denna förordning gaser som

huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av kommis-

sionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 och 1 § andra
stycket första meningen förordningen (1988:764) om statligt stöd till nä-
ringslivet.

Stöd enligt denna förordning får lämnas som ett engångsbidrag om det

finns medel. Stöd får inte lämnas för projekt som fått annan offentlig finan-
siering eller som finansierats av Europeiska gemenskapen.

4 §

För att stöd ska kunna lämnas till ett projekt ska projektet

1. bidra till ökad produktion, distribution och användning av biogas och

andra förnybara gaser,

1 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

SFS 2009:938

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:938

2. vara gynnsamt ur ett klimatperspektiv och ge största möjliga klimat-

nytta i förhållande till det sökta stödet,

3. vara energi- och resurseffektivt, och
4. ha teknisk potential för såväl utveckling som konkurrenskraft.
Vid bedömningen enligt 2 ska åtgärder för att minimera läckage av metan

särskilt beaktas. Vid bedömningen av resurseffektiviteten enligt 3 ska åtgär-
der för att effektivt utnyttja rötrester särskilt beaktas.

Om de medel som har avsatts för stödet inte räcker för att bevilja in-

komna ansökningar, ska stöd lämnas till de åtgärder som bäst bedöms mot-
svara förutsättningarna enligt första och andra stycket och syftet med stödet
enligt 1 §.

Stödets storlek

5 §

Stöd får lämnas med högst 45 procent av de stödberättigande kostna-

derna så som dessa anges i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr
800/2008 av den 6 augusti 2008.

Stödet till ett projekt får totalt uppgå till högst 25 miljoner kronor.

Ansökan och utbetalning

6 §

Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt denna för-

ordning. En ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på blankett som har
beslutats av myndigheten.

Statens energimyndighet ska vid behov hämta in synpunkter från Natur-

vårdsverket, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter vid hand-
läggningen av stöd enligt denna förordning.

7 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till myndigheten innan arbetet

med projektet inleds.

8 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgift om datum då arbetet med projektet inleds,
2. en beskrivning av projektets resurs- och energieffektivitet, klimat- och

miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan,

3. en teknisk beskrivning,
4. en ekonomisk kalkyl med uppgift om vilken typ av konventionell

anläggning eller konventionellt system som den sökande anser vara en
tekniskt jämförbar investering och en uppskattning av projektets merkostna-
der i förhållande till en sådan investering,

5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig

finansiering eller finansiering från Europeiska gemenskapen för samma
projekt,

6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och
7. uppgift om antal anställda och årsomsättning om ansökan avser ett före-

tag.

Om en ansökan om stöd gäller stora företag, ska ansökan även innehålla

uppgifter om stödets påverkan på projektets eller verksamhetens storlek och
omfattning, stödmottagarens investering och tidpunkten för slutförande av
projektet.

background image

3

SFS 2009:938

9 §

Om Statens energimyndighet beslutar att bevilja stöd, ska den även be-

stämma när projektet senast ska vara slutfört och vilka arbeten som ska ha
genomförts för att projektet ska anses slutfört.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose

syftet med stödet.

10 §

När projektet har slutförts ska stödmottagaren begära utbetalning av

stödet på blankett som beslutats av Statens energimyndighet. En begäran om
utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex
månader från det att projektet, enligt myndighetens beslut, senast ska vara
slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade

skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

11 §

Om Statens energimyndighet beslutar att stöd ska betalas ut, ska be-

slutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som
krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

12 §

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska beta-

las ut om

1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett det, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

13 §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om någon av de grunder som anges i 12 § föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska

Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.
Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis.

Bemyndigande

14 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de ytterligare

uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om
utbetalning samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning.

Uppföljning och utvärdering

15 §

Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera stödet.

Statens energimyndighet ska föra ett register över stödet. Registret ska

innehålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som följer
av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 är
uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från den dag då stöd sista
gången beviljades.

background image

4

SFS 2009:938

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Överklagande

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får
dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)