SFS 2009:939 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

090939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och 5 kap. 6 § förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister och bilaga 2 till förordningen ska ha följan-
de lydelse.

4 kap.

1 §

1

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med un-
dantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbe-
håll om återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är

förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
punkten 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitima-
tion,

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutda-

tum för giltigheten av sådana kort,

4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer eller ärendenummer,
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och

som är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas

1 Senaste lydelse 2008:730.

SFS 2009:939

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:939

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

5 kap.

6 §

2

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen en-

ligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska styrelsen, med de begränsningar som
framgår av tredje stycket, lämna uppgifterna till den berörda länsstyrelsen
om uppgifterna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller

förarbevis,

2. den för vilken tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt kör-

kortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, den för vilken
spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytter-
ligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen, den för vilken
tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöks-
verksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte
löpt ut,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation

enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon

annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen,

7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan

prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Till uppgifterna ska fogas de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen

enligt bilaga 2 punkterna 1�3 eller yrkestrafikregistreringen för personen
som länsstyrelsen behöver för prövningen.

Uppgifterna ska dock inte lämnas till länsstyrelsen om underrättelsen en-

dast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp
som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften
avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott
som avses i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

3

SFS 2009:939

Bilaga 2

3

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregisteringen följande uppgifter
föras in.

3 Senaste lydelse 2009:188.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han
eller hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet.

Transportstyrelsen, eller i fråga som
länsstyrelse har tagit emot, länssty-
relsen.
Transportstyrelsen får föra in identi-
tetsuppgifter utan samband med an-
nan registrering om det behövs för
att underlätta handläggningen av
körkortsärenden eller ärenden om
förarbevis

2. Körkortsuppgifter

Beslut om traktorkort

Behörighet för förarbevis enligt kör-
kortslagen (1998:488)

Beslut om förarbevis för moped klass I

Beslut om förarbevis för terräng-
skoter

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när nytt be-
slut om traktorkort meddelats, men
inte om någon uppgift i traktorkor-
tet har ändrats

Uppgiften ska gallras när förar-
beviset förnyats enligt 3 kap.
14 § och 21 § 5 körkortslagen
(1998:488) och giltighetstiden för
förarbeviset löpt ut. Uppgiften
ska inte gallras om någon annan
uppgift än giltighetstid för förar-
beviset har ändrats

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

background image

4

SFS 2009:939

Ansökan om utbyte av förarbevis
som utfärdats enligt lagen (1999:877)
om förarbevis för moped klass I och
terrängskoter

Dag för godkänt förarprov eller, om
behörighet erhållits utan förarprov,
dag för utfärdande av körkort

Dag för utfärdande av förarbevis

Giltighetstid för bevis om körkort och
förarbevis

Giltighetstid för körkort och förarbe-
vis

Prövotid

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när förarbe-
vis utfärdats enligt körkortslagen
(1998:488)

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkort gallras

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift
om förarbevis gallras

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när körkort
enligt 2 kap. 1 § körkortsförord-
ningen (1998:980) utfärdats eller
förarbevis enligt 2 kap. 2 § kör-
kortsförordningen utfärdats

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkort eller förarbevis gallras

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkort gallras

Ansökan med anledning av förläng-
ning av giltighet för körkortsbehörig-
het enligt 3 kap. 12 § körkortslagen
(1998:488) och beslut med anledning
av sådan ansökan

Föreläggande att förnya körkortet
eller förarbeviset och delgivning av
sådant föreläggande

Beslut med anledning av förnyelse

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 1 och 4 körkortsla-
gen (1998:488)

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 2 och 5 samt 13 §
andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Länsstyrelsen
Uppgift om beslut ska gallras när
uppgift om körkort gallras

Transportstyrelsen
Uppgifterna ska gallras när körkor-
tet eller förarbeviset förnyats

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Länsstyrelsen

background image

5

SFS 2009:939

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap.
21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1
och 3 körkortslagen (1998:488)

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap.
21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 2
och andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om innehav av utländskt kör-
kort, den stat som har utfärdat kör-
kortet, utfärdandedag och körkorts-
nummer eller motsvarande

Transportstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
registreringen om inte ingripande
gjorts mot det utländska körkortet,
körkortet bytts ut eller beslut fattats
om handledare

�verlämnande av behörighetshand-
ling i övriga fall

Förlust av behörighetshandling

Krav på personutredning, prövotid,
läkarintyg, körkortstillstånd eller
förarprov

Länsstyrelsen eller Transport-
styrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift
om behörighetshandling gallras

Länsstyrelsen i fall som avser ut-
byte av utländskt körkort och
Transportstyrelsen i andra fall.
Uppgifterna ska gallras när uppgift
om behörighetshandling gallras

Länsstyrelsen

4. Förarprovsuppgifter

Uppgift om genomfört kunskaps-
eller körprov som anges i 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488)

Uppgift om genomfört kunskapsprov
enligt 3 kap. 20 § körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller körprov enligt 3 kap. 4 § kör-
kortslagen (1998:488)

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

background image

6

SFS 2009:939

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Uppgift om förarprövare som kun-
skaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488) avlagts in-
för

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning

Uppgift om genomförd utbildning
enligt lagen (2009:121) om utbild-
ning till förare av mopeder, snö-
skotrar och terränghjulingar

Beslut om undantag

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes.
Uppgiften ska inte gallras för den
som genomgått riskutbildning för
motorcykel och har erhållit behö-
righeten A1 men inte behörigheten
A. Uppgiften ska dock gallras om
behörigheten A1 har återkallats
och nytt förarprov krävs för att
återfå behörigheten

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem efter det
att utbildningen genomfördes

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att undantaget beslutades

5. Uppgifter om körkortstillverk-
ning och tillverkning av förarbevis

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort
eller förarbevis

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Uppgift om leveransdatum och num-
mer för rekommenderat brev för kör-
kort

Transportstyrelsen

Uppgift om leveransdatum för förar-
bevis

Referensnummer

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

6. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administra-
tiva skäl vid handläggningen av kör-
kortsärenden och ärenden om förar-
bevis

Transportstyrelsen eller, efter sty-
relsens bestämmande, i fråga om
visst slag av uppgifter, länsstyrel-
sen