SFS 2009:940 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

090940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 9 och 15 §§ förordningen (2007:222) om stats-

bidrag för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

9 §

1

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag. Om ansökan

om bidrag avser studier vid utländskt lärosäte bör Skolverket inhämta ytt-
rande från Högskoleverket om huruvida utbildningen uppfyller de krav som
anges i 15 § första stycket.

15 §

2

Denna förordning gäller, förutom 8 §, även i de fall en lärare som av-

ses i 3 § 1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad ni-
vå enligt högskolelagen (1992:1434) eller deltar i högre utbildning motsva-
rande grundnivå eller avancerad nivå som anordnas av utländskt lärosäte. I
stället för vad som anges om utbildningens omfattning i 2 § andra stycket 1
och 2 förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av
lärare gäller i dessa fall att utbildningen ska omfatta

1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng eller motsvarande för lärare som

undervisar i förskoleklassen eller i årskurs 1–6 i grundskolan, den obligato-
riska särskolan, specialskolan eller sameskolan, och

2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng eller motsvarande för lärare som

undervisar i årskurs 7–9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller spe-
cialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning
eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning
för invandrare.

Första stycket gäller även för lärare som
1. undervisar i en fristående skola eller annan enskild verksamhet som

motsvarar någon av de angivna skolformerna,

2. enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid sådant hem

som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, eller

3. undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen

(2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

1 Senaste lydelse 2009:557.

2 Senaste lydelse 2008:1099.

SFS 2009:940

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:940

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)