SFS 2009:942 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

090942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsdataförordningen
(2009:321);

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att i 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321)

beteckningen ⬝sekretesslagen (1980:100)⬝ ska bytas ut mot ⬝offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400)⬝.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:942

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009