SFS 2009:943 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

090943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

En studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan, som anordnas av

staten, en kommun eller ett landsting, får avskiljas från utbildningen under
de villkor som anges i 19 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt

8�20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högsko-
leutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Högsko-
lans avskiljandenämnd.

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från

ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är
den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos dom-
stolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:943

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009