SFS 2009:945 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut;

090945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens geotekniska institut;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens geotekniska institut är förvaltningsmyndighet för geotekniska

och miljögeotekniska frågor. Myndigheten ska vara pådrivande i frågor som
syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom
det geotekniska området.

2 §

Statens geotekniska institut ska inom ramen för sin verksamhet

1. medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås, och
2. bidra med underlag och expertkunskap i det arbete som regeringen be-

driver nationellt och inom Europeiska unionen.

3 §

Inom sitt verksamhetsområde får Statens geotekniska institut, inom ra-

men för full kostnadstäckning och mot avgift, utföra undersökningar, utred-
ningar och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Myndig-
heten får också utföra uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Uppdragsverksamheten ska vara förenlig med myndighetens kärnverk-

samhet och bidra till att bredda och effektivisera användningen av geoteknik
och miljögeoteknik.

Uppdragsverksamheten ska hållas ekonomiskt skild från myndighetens

övriga verksamhet.

Uppgifter med avseende på ras, skred och erosion

4 §

Statens geotekniska institut ska bidra till att riskerna för ras och skred

minskar. Myndigheten ska i detta syfte

1. ge stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geo-

tekniska säkerhetsfrågor,

2. övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen,
3. bistå ansvariga instanser när ras eller skred har inträffat eller när det

finns risk för ras eller skred, och

4. ge stöd åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid dess

prövning av statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor och vid
översiktlig kartering.

SFS 2009:945

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:945

5 §

Statens geotekniska institut ska bidra till att de risker som är förknip-

pade med stranderosion minskar genom att

1. bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om strand-

erosion, och

2. utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intres-

sen.

Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

6 §

Statens geotekniska institut ska bidra till att plan- och byggprocessen

effektiviseras genom att inom sitt verksamhetsområde ta fram ny kunskap
och nya metoder och ha en samordnande roll i syfte att identifiera kunskaps-
nivån och förmedla ny kunskap.

7 §

Statens geotekniska institut har avseende sanering och återställning av

förorenade områden ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsut-
veckling.

Rådgivning

8 §

Myndigheten ska bidra till effektivitet och kvalitet i plan- och bygg-

processen genom att inom sitt område bistå myndigheter, kommuner och an-
dra med rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och
tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

Ledning

9 §

Statens geotekniska institut leds av en myndighetschef.

Delegationen för ras- och skredfrågor

10 §

En delegation för ras- och skredfrågor är knuten till Statens geotek-

niska institut.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter

som arbetar med ras- och skredfrågor.

11 §

Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ord-

förande, myndighetens sakkunniga i ras- och skredfrågor samt ledamöter ut-
sedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Väg-
verket, Banverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska
undersökning och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut. Därut-
över får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller

när någon annan ledamot begär det.

Anställning som myndighetschef

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

background image

3

SFS 2009:945

Personalfrågor

13 §

Inom Statens geotekniska institut ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

14 §

Statens geotekniska institut ska tillämpa personalföreträdarförord-

ningen (1987:1101).

Avgifter

15 §

Statens geotekniska institut får ta ut ersättning för sådana uppdrag

som avses i 3 §. Grunderna för ersättningen bestäms av myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §

Statens geotekniska institut omfattas inte av bestämmelserna om

ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009