SFS 2009:946 Förordning med instruktion för Lantmäteriet;

090946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten.

2 §

Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindel-

ning, om grundläggande geografisk information och fastighetsinformation,
om inskrivning enligt jordabalken och om geodetiska referenssystem.

3 §

Lantmäteriet ska verka för

1. en enhetlig och ändamålsenlig förrättningsverksamhet och en ända-

målsenlig fastighetsindelning,

2. en väl fungerande försörjning med grundläggande geografisk informa-

tion och fastighetsinformation av sådan omfattning, kvalitet och aktualitet att
samhällets behov tillgodoses,

3. en enhetlig och ändamålsenlig inskrivningsverksamhet, och
4. en nationell enhetlig geodetisk infrastruktur.

4 §

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, sam-

verkan, tillhandahållande och utveckling inom området för geografisk infor-
mation och fastighetsinformation (geodataområdet).

5 §

Lantmäteriet ska

1. ansvara för uppbyggnad, drift, uppdatering och tillhandahållande av

grundläggande geografisk information och fastighetsinformation,

2. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,
3. handlägga förrättningar,
4. ansvara för drift, uppdatering och tillhandahållande av information av-

seende pantbrevssystem och lägenhetsregister,

5. ansvara för de nationella geodetiska referensnäten,
6. verka för enhetlighet, samordning och kvalitet inom mätningsområdet

och inom det karttekniska området,

7. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt besluta om

ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har befogenhet att
göra det,

SFS 2009:946

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:946

8. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på

land mot Finland,

9. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och

forskningsverksamhet inom området geodesi,

10. avgöra ärenden om fastigheters skattetal, och
11. utöva tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna.

6 §

Lantmäteriet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde även

1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
2. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som har betydelse för Lantmäteriet,

3. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv,
4. utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga

myndigheter, om en myndighet begär det, och

5. i övrigt ge råd och stöd.

7 §

Lantmäteriet bör ta till vara möjligheten att, inom ramen för full kost-

nadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighe-
tens uppgifter och verksamhetsområde.

8 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-

samheten ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och andra berörda totalförsvarsmyndigheter.

9 §

Lantmäteriet ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Uppdragsverksamhet

10 §

Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet inom ramen för full

kostnadstäckning och med de begränsningar som följer av 11 och 12 §§ be-
driva uppdragsverksamhet mot avgift.

11 §

Uppdragsverksamheten ska bidra till att bredda och effektivisera an-

vändningen av offentlig lägesbunden information och vara för

enlig med

myndighetens kärnverksamhet.

12 §

I frågor om fastighetsindelning får Lantmäteriet bedriva uppdrags-

verksamhet endast om verksamheten har ett naturligt samband med myndig-
hetsutövningen och inte omfattar något annat än

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutred-

ning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med

upprättande av genomförandebeskrivning,

4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybygg-

nadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbild-
ning,

5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandeka-

raktär som behövs för att genomföra en förrättning,

background image

3

SFS 2009:946

6. gränsutvisning,
7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
8. bildande av samfällighetsförening,
9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga myndighe-

ter som ansluter till Lantmäteriets kärnverksamhet, och

10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt un-

derlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar
av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

Ledning

13 §

Lantmäteriet leds av en styrelse.

14 §

Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Organisation

15 §

Lantmäteriets uppdragsverksamhet, med undantag för den uppdrags-

verksamhet som anges i 12 §, ska hållas ekonomiskt och organisatoriskt
skild från Lantmäteriets verksamhet i övrigt.

16 §

Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabal-

ken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med
ett inskrivningskontor i

1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, �re-

bro och �stergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs,
Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Ti-
daholms, Töreboda och Vara kommuner,

2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Väster-

norrlands län,

3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,
4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Söderman-

lands och Uppsala län,

5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,
6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län,

och

7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göte-
borgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Marks,
Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla,
Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, �&måls och �ckerö kommuner.

17 §

Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor

inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.

Ortnamnsrådet

18 §

Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ort-

namn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter.

background image

4

SFS 2009:946

Geodatarådet

19 §

Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör

Lantmäteriets samordnande roll inom området för geografisk information
och fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom

geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av
standarder, och

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om

informationsutveckling och tillhandahållande av information.

20 §

Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå gene-

raldirektörerna för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveri-
ges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon av ge-
neraldirektörerna sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

21 §

Inom Lantmäteriet finns Marknads- och konkurrensrådet som är ett

forum för dialog mellan Lantmäteriet och näringslivet. Rådet ska hantera
frågor som rör Lantmäteriets uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera
klagomål som gäller priser eller tvister mellan parter.

22 §

Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio

andra ledamöter.

23 §

Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med Lant-

mäteriets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

Anställningar och uppdrag

24 §

Generaldirektören är myndighetschef.

25 §

Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet, och
2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 20 § andra stycket.

Personalfrågor

26 §

Vid Lantmäteriet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

27 §

Lantmäteriet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

background image

5

SFS 2009:946

Internrevision

28 §

Lantmäteriet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

29 §

Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459)

om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

30 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsin-

formation, och

3. Lantmäteriets uppdragsverksamhet.
Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att använda geografisk in-

formation och fastighetsinformation, samt information från den allmänna
kartläggningen ska bestå av en del som ska täcka kostnaderna för uttag och
expediering samt en del som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift,
uppdatering och utveckling av system, databaser och information.

Undantag från myndighetsförordningen

31 §

Lantmäteriets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna

om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

�verklagande

32 §

Lantmäteriets beslut i ortnamnsärenden med stöd av 5 § 7 som gäller

namn på orter som enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning är att
anse som tätort, får överklagas av den kommun där tätorten är belägen. Ett
sådant beslut får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2008:694) med instruktion för Lantmäteriet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009