SFS 2009:947 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen;

090947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har

uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med

1. kemiska produkter,
2. biotekniska organismer, och
3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egen-

skaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska orga-
nismer.

2 §

Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppfölj-

ning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitets-
målet Giftfri miljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder och
på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål nås.

I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som

finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

3 §

Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka

1. i samarbetet inom Europeiska unionen,
2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssam-

arbete,

3. inom den svenska politiken för global utveckling, och
4. inom det internationella samarbetet i övrigt.
Inspektionen ska även vara regeringens expert i det arbete som regeringen

bedriver inom dessa områden.

4 §

Kemikalieinspektionen ska särskilt

1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § och

deras hälso- och miljörisker

a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå

åtgärder, och

b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av

miljöbalken,

SFS 2009:947

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:947

2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel,
3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska or-

ganismer,

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra

berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet
och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,

5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete

som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö,
och

6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhets-

område.

5 §

Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som

myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag.

Ledning

6 §

Kemikalieinspektionen leds av en myndighetschef.

Insynsråd

7 §

Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas ett insynsråd med högst tio

ledamöter.

Rådet för Reach-frågor

8 §

Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett

rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan
mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informa-
tionsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärder-
ing, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1.

9 §

Rådet för Reach-frågor består av myndighetschefen, som är rådets ord-

förande, och representanter för myndigheter, näringsliv och andra berörda
intressenter. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Toxikologiska rådet

10 §

Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett

rådgivande organ med uppgift att vara ett expertorgan för rådgivning och
samråd i toxikologiska frågor och inom ramen för det

1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

3

SFS 2009:947

1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer

för vetenskapliga tolkningsfrågor,

2. verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av

risker med kemiska ämnen, och

3. medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra de

grundläggande delarna av en riskanalys på ett så enhetligt sätt som möjligt.

11 §

Toxikologiska rådet består av myndighetschefen, som är rådets ord-

förande, och representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Rådet
utser inom sig en vice ordförande.

Anställning som myndighetschef

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

13 §

Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

14 §

Kemikalieinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen ska upphöra att gäl-
la.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009