SFS 2009:948 Förordning om ändring i förordningen (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd

090948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1058) med
instruktion för Statens va-nämnd;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1058) med instruk-

tion för Statens va-nämnd

dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska sättas närmast före 3 §.

3 §

Va-nämnden ska för handläggningen av mål ha rutiner som är kost-

nadseffektiva och enkla för alla berörda parter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:948

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009