SFS 2009:949 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

090949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:452) med instruk-

tion för Strålsäkerhetsmyndigheten

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att rubriken närmast före 15 § ska lyda ”Uppgifter med avseende på

krisberedskap”,

dels att 1, 2, 5, 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande

lydelse.

1 §

Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om

skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande
och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärn-
teknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke-
spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och

i sin verksamhet arbeta för att

1. förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och av-

fallshantering i kärnteknisk verksamhet,

2. minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medi-

cinsk tillämpning,

3. minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster

eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjäns-
ter,

4. minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strål-

ning, och

5. förbättra strålsäkerheten internationellt.

2 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för samordning, utveckling, upp-

följning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvali-
tetsmålet Säker strålmiljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgär-
der och på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål nås.

I miljömålsarbetet ska myndigheten rapportera till det miljömålsråd som

finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

SFS 2009:949

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:949

Inom ramen för miljömålsarbetet ska myndigheten fortlöpande uppskatta

de risker som strålningen innebär för såväl befolkningen i sin helhet som för
särskilda grupper.

2 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att de regelverk och rutiner

som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för med-
borgare och företag.

5 §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla ett nationellt register över de

stråldoser som arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med
verksamhet med strålning samt utfärda personliga dokument och strålöver-
vakning (dospass) för dessa arbetstagare.

6 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för

dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsom-
råde. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning och studier samt be-
driva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta

fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla
kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor.

10 §

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för Internatio-

nella atomenergiorganets databas för olaglig handel och annan otillåten han-
tering av kärnämnen och radioaktiva ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear
Materials and Other Radioactive Sources, ITDB) samt ansvarar för Sveriges
frivilliga rapportering till atomenergiorganet enligt det åtagande som fram-
går av informationscirkuläret INFCIRC/415.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.