SFS 2009:950 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

090950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 15 kap. 3 och 9 §§ samt 18 kap. 2 §

utsökningsförordningen (1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, vi-

ten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten
och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala

som annan särskild rättsverkan av brott,

2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband

med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens
beslut ska återbetalas,

3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att er-

sätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om kon-

sulärt ekonomiskt bistånd,

5. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp

som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild
föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

7. utländsk allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av ut-

ländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga samt lagen (1990:314) om ömse-
sidig handräckning i skatteärenden,

8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteri-

förättningar,

9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel,

10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör

i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en
övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2003:560.

SFS 2009:950

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:950

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om ford-
ringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter
m.m. och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sist-
nämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken.

15 kap.

3 §

3

Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tilläm-

pas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 6-8 §§, 9 § första
stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 10-12, 16-18, 22,
23 och 27 §§ och 12 kap. 8-10 §§.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad

ska gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens med-
givande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över
den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd
enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

9 §

I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre

rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § för-
sta stycket, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8�10 §§.

Vad som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också

beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

18 kap.

2 §

4

Beslut om betalningssäkring ska verkställas skyndsamt.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap. 3-5 §§, 3 och

4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första stycket, 10-12, 16-18, 22-24 och
27 §§, 12 kap. 8-10 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4-8 §§ och
17 kap.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.
2. �ldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts hos Kronofogde-

myndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:879.

4 Senaste lydelse 2006:879.