SFS 2009:951 Förordning om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008

090951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan
från Skatteverkets beskattningsdatabas för
beskattningsåret 2008;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Skatteverket ska på begäran av Försäkringskassan lämna ut uppgifter från

Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av bostadsbidrag enligt la-
gen (1993:737) om bostadsbidrag och återbetalningsskyldighet av under-
hållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Uppgiftsskyldigheten
omfattar endast uppgifter om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomst-
skattelagen (1999:1229) för beskattningsåret 2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:951

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009