SFS 2009:952 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

090952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 12 § tandvårdsförordningen (1998:1338) ska

ha följande lydelse.

12 §

1

En kommun ska tillhandahålla landstinget de uppgifter som behövs

för uppföljning av sådan tandvård som ges till personer som avses i 8 § an-
dra stycket och 9 §.

Om sekretess gäller för en uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för den en-
skilde, gäller uppgiftsskyldighet enligt första stycket endast om regeringen
beslutar att uppgiften ska lämnas ut efter ansökan av ett landsting.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1780.

SFS 2009:952

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009