SFS 2009:953 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)

090953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272);

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 6 kap. 5 § samt rubriken närmast

före 2 kap. 2 § läkemedelsförordningen (2006:272) ska ha följande lydelse.

2 kap.

Förhållandet till offentlighets- och sekretesslagen vid utlämnande enligt
EG-direktiv

2 §

Utlämnande enligt 1 § får ske även i fråga om uppgifter för vilka det

gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den ut-
sträckning Läkemedelsverkets skyldigheter innebär att lämna uppgifter till

a) Europeiska gemenskapernas kommission,
b) Europeiska läkemedelsmyndigheten,
c) Europeiska gemenskapernas kommitté för humanläkemedel,
d) Europeiska gemenskapernas kommitté för veterinärmedicinska läke-

medel,

e) Europeiska gemenskapernas kommitté för växtbaserade läkemedel,
f) myndigheter i annan stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
g) en sådan samordningsgrupp som avses i artikel 27 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2001/83/EG, eller i artikel 31 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2001/82/EG, eller

h) en mellanfolklig organisation.

6 kap.

5 §

Läkemedelsverket ska på begäran av en eller flera medlemsstater i Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, av Europeiska läkemedelsmyn-
digheten eller av Europeiska gemenskapernas kommission lämna ut sådana
uppgifter om kliniska prövningar ur ansökningarna som inte finns tillgäng-
liga i den databas som avses i 4 §.

Om den som begärt att få del av uppgifterna inte har skäl för sin begäran

och uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska dock uppgifterna inte lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

SFS 2009:953

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:953

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)