SFS 2009:954 Förordning om ändring i förordningen (2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

090954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:930) om ändring i
förordningen (2007:1205) med instruktion för
Läkemedelsverket;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Lä-
kemedelsverket ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:954

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009