SFS 2009:955 Förordning om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

090955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till vissa juridiska personer som
tillhandahåller meningsfull sysselsättning till
personer med psykisk funktionsnedsättning;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde och syfte

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska perso-

ner som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning
som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till perso-
ner som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svå-
righeter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas

och landstingens insatser för att ge personer med en sådan psykisk
funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning.

Villkor för statsbidrag

2 §

Bidrag får lämnas till juridiska personer som

1. bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som understryker

rätten till inflytande och delaktighet i samhällslivet för personer med psykisk
funktionsnedsättning,

2. bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket,
3. under minst två år före det bidragsår som ansökan avser har bedrivit så-

dan verksamhet som anges i 1 § första stycket, och

4. har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med psykisk

funktionsnedsättning och som bedrivs nära de personer som deltar i syssel-
sättningen.

3 §

Bidrag får inte lämnas till juridiska personer som har skulder för

svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i lik-
vidation eller försatta i konkurs.

4 §

Bidrag får inte lämnas till juridiska personer vars verksamhet står un-

der kontroll av en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet.

SFS 2009:955

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:955

Formen för statsbidraget

5 §

Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag och utgör en ersättning för de

bidragsberättigades verksamhetskostnader i samband med att de anordnar
meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan

6 §

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid

den tidpunkt som styrelsen beslutar.

7 §

En ansökan ska göras skriftligen på en blankett som Socialstyrelsen

tillhandahåller.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för

den som ansöker om bidraget och det ska i ansökan intygas att de uppgifter
som lämnas där är riktiga.

8 §

Den som ansöker om bidrag är skyldig att på begäran lämna Social-

styrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen behöver för att kunna
pröva ansökan.

9 §

Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de

handlingar eller uppgifter som följer av 7 eller 8 §, ska sökanden ges tillfälle
att inom viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppma-
ning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

10 §

Socialstyrelsen beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förordning.


11 §

Bidrag lämnas för ett bidragsår i sänder i mån av tillgång på medel.

Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

Beslut om bidrag fattas vid endast ett tillfälle varje bidragsår.

12 §

Bedömningen av en ansökan om bidrag ska, utöver vad som framgår

av denna förordning, göras med utgångspunkt i de mål för bidraget som an-
getts i särskilda regeringsbeslut.

Om den som ansöker om bidrag tidigare har beviljats bidrag enligt denna

förordning, ska bedömningen av bidragsansökan även göras med utgångs-
punkt i hur väl sökanden uppfyllt de mål och villkor som gällt för tidigare
beviljade bidrag.

13 §

Socialstyrelsen beslutar i det enskilda fallet om de mål och villkor

som ska gälla för bidraget.

De mål och villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet.

Redovisning

14 §

En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter det år

det beviljade bidraget har betalats ut, lämna en redovisning till Socialstyrel-
sen. Redovisningen ska innehålla

background image

3

SFS 2009:955

1. en ekonomisk redovisning,
2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
3. de resultat som har uppnåtts och hur de förhåller sig till de mål som

gällt för bidraget.

15 §

En bidragsmottagare är också skyldig att på begäran av Socialstyrel-

sen lämna det underlag som styrelsen behöver för att granska redovis-
ningen.

Uppföljning

16 §

Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad eko-

nomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå vem
som har fått bidrag, hur stort bidrag som har utbetalats till varje bidrags-
mottagare och vilka mål och villkor som har gällt för vart och ett av bidra-
gen. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för
statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och till de mål
som angetts i särskilda regeringsbeslut.

Socialstyrelsen ska vartannat år, med början år 2011, vid samma tid även

lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till
syftet med bidraget.

Utbetalning

17 §

Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel varje kvartal.

�&terbetalning och återkrav

18 §

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som

avses i 14 och 15 §§, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

19 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 § ska So-

cialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns
särskilda skäl får Socialstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller del-
vis.

�verklagande

20 §

Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

background image

4

SFS 2009:955

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. En juridisk person som har beviljats bidrag för bidragsåret 2009 ska, i

stället för vad som anges i 14 §, lämna sin redovisning av detta bidrag till
Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011.

3. Socialstyrelsens redovisning av bidrag som har beviljats för bidragsåret

2009 ska, i stället för vad som anges i 16 § första stycket, lämnas till
regeringen senast den 31 maj 2011.

4. Vid utbetalning av ett bidrag som har beviljats för bidragsåret 2009 ska,

i stället för vad som anges i 17 §, hela bidraget utbetalas vid ett och samma
tillfälle.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)