SFS 2009:957 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

090957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2008:1002) med instruk-

tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska införas en ny
paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

17 b §

Myndigheten ska vara behörig myndighet för frågor enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om be-
dömning och hantering av översvämningsrisker

2 och ska ansvara för rappor-

tering till Europeiska gemenskapens kommission enligt artikel 15 i direkti-
vet.

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om
bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27, Ce-
lex 32007L0060).

2 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27 (Celex 32007L0060).

SFS 2009:957

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009