SFS 2009:958 Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

090958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:819) om statliga
garantier till banker m.fl.;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. ska ha föl-
jande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008. Garantier enligt för-

ordningen får inte lämnas efter den 30 april 2010.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2009:958

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009