SFS 2009:959 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

090959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2008:245) om

kemiska produkter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga

1

2709

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än rå-

olja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehål-
lande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna
ur petroleum eller ur bituminösa mineral; enligt följande:

2710 11 Lättoljor och produkter som inte är avfallsoljor.
2710 19 Andra slags oljor som inte är avfallsoljor.

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten enligt följande:

1 Senaste lydelse 2009:326. �ndringen innebär bl.a. att varuslagen 2710 91 och
2710 99 tas bort.

SFS 2009:959

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009