SFS 2009:960 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

090960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 3 kap. 68, 69 och 76 §§ trafikförordningen

(1998:1276) ska ha följande lydelse.

3 kap.

68 §

2

Vid färd på väg med ett fordon ska lyktor och strålkastare som är fö-

reskrivna för fordonet vara tända. Används föreskrivna varsellyktor på en bil
under dagsljus behöver inte lyktor baktill eller på sidan vara tända.

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon som har utrustats med strål-

kastare för färd ska dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för for-
donet.

En moped som framförs på väg med avstängd motor behöver ha strålkas-

tare och lyktor tända endast vid färd under mörker.

Används helljus behöver inte halvljus eller främre positionsljus vara tänt.

Inte heller behöver främre positionsljus vara tänt, när halvljus används.

Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg ska, om det ska-

dade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det skadade
fordonet i stället märkas ut enligt bestämmelserna i 82 § andra stycket.

69 §

Vid färd på väg med motordrivna fordon ska halvljus användas, om

inte annat följer av 68, 70 eller 71 §.

76 §

3

Under färd på väg får från ett fordon

1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt
2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som krä-

ver vitt ljus.

Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.
På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med

blinkande ljus användas än

1. körriktningsvisare,
2. larmanordning,

1 Jfr rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det
gäller montering av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släp-
vagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.09.1976, s. 1, Celex 31976L0756), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2008/89/EG (EUT L 257, 25.9.2008, s. 14, Ce-
lex 32008L0089).

2 Senaste lydelse 2000:869.

3 Senaste lydelse 2008:1109.

SFS 2009:960

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:960

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. baklykta på cykel,
4. stopplykta som är särskilt anordnad som nödstoppssignal, samt
5. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som var-

ningsanordning i den utsträckning som Transportstyrelsen föreskriver.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som

används för att ge tecken P11, kör in till vägkanten och stanna framför polis-
fordonet
, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)